Pályázatok
Pályázatok
Rendezvények 2019.
Rendezvények 2019.
Máriaújfalu - Szennyvíz projekt
Máriaújfalu - Szennyvíz projekt
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Szerelmesek Fesztiválja
Szerelmesek Fesztiválja
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Kaland és Játék
Kaland és Játék
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Szentgotthárd lap
IX. évfolyam 7. szám
Kiemelt hírek

Összefoglaló a januári testületi ülésről

Összefoglaló a januári testületi ülésről
2019. február 01. péntek, 13:11

2019. január 30-án tartotta idei első rendes ülését a szentgotthárdi Képviselő-testület. Számos napirendi pontot megtárgyaltak és döntöttek a város költségvetéséről is. 

A naprend elfogadásakor vita alakult ki a Lábodi Gábor képviselő által előterjesztett „Utasítás a munka törvénykönyvének módosításával kapcsolatban a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek” megtárgyalása vonatkozásában. Az előterjesztés Huszár Gábor polgármester szerint okafogyott, tekintettel arra, hogy a szentgotthárdi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló cégek  a cégverzetőktől kapott információk szerint nem élnek a törvény által számukra is lehetővé tett túlórázás elrendelésének lehetőségével. A Képviselő-testület többsége erre tekintettel az előterjesztést nem tűzte  napirendre.  

Ezt követően a „Várkert és kapcsolódó zöldterületek fejlesztése” című projekt keretén belül meghirdetett rajzpályázat helyezettjei vehették át a díjakat. Az első helyezést Horváth Rebeka, a Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskola tanulója, a második helyezést Kovács Boglárka, a Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskola tanulója, a harmadik helyezést pedig Papfalvi Júlia, Szentgotthárd és Térsége Iskola Vörösmarty Mihály Gimnáziuma tanulója érte el.

A lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámoló, továbbá a napirend keretében érkezett képviselői felvetések megtárgyalása után az Önkormányzat 2019. évi költségvetésével foglalkozott a Képviselő-testület. A képviselők a költségvtési rendeletet elfogadták, így Szentgotthárd Város Önkormányzatának már megvan a 2019. évi költségvetése. A hosszabb tervezési folyamat eredményeképpen előterjesztett változatot elfogadták, a bevételi és kiadási főösszeget pedig egyaránt 4.259.494.000,- forintban határozták meg. A helyi adó bevétel 225 millió forinttal magasabb összegben lett tervezve, mint előző évben, de 240 millióval alatta marad a 2017. évinek. A működésre rendelkezésre álló bevétel 234 millió forinttal magasabb az előző évinél, felhalmozási bevételek összege pedig 864 millió forinttal magasabb a 2018. évinél. A törvényi előírások alapján – a város adóerőssége miatt – 433 millió forint elvonásra kerül az Önkormányzat bevételeiből. A kiadások köréből az intézményi működési kiadások összege jelentősebb tétel, összesen 1.917.612.847,- forint. A felhalmozási kiadások is jelentős összeggel szerepelnek, hiszen a megnyert pályázatok ebben az évben valósulnak meg: a pályázati forrásból megvalósuló beruházások és felújítások összege hozzávetőlegesen 1.8 milliárd forint. A saját forrásból tervezett jelentősebb beruházások összege 122 millió forint. A kötelező feladatok ellátása mellett jelentős figyelem összpontosul az önként vállalt feladatok ellátására is: erre 286 millió Ft működési és további 290 millió Ft felhalmozási kiadás szerepel. Az önként vállalt feladatok összességében a költségvetés 14 %-át, míg a kötelező feladatok finanszírozása 86 %-ot tesz ki a város költségvetésében.

Megtárgyalták a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról és az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról szóló beszámolót is.

A nemzetiségek jogairól szóló törvény előírja, hogy a települési önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt, mely megállapodást minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni. Szentgotthárdon Szlovén, Német és Roma nemzetiségi önkormányzat működik,  a velük megkötött együttműködési megállapodás módosítását a képviselők nem tartották szükségesnek, módosítást a nemzetiségi önkormányzatok sem javasoltak.

A polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal megüresedő álláshely betöltése iránti kérelmének jóváhagyását követően foglalkoztak a csoportos villamos energia beszerzéssel is. Az Önkormányzat a kedvező villamos energiavásárlás érdekében ismét csatlakozott egy beszerzési közösséghez, amivel azt éri el, hogy jóval kedvezőbb feltételekkel, jóval alacsonyabb áron jut villamos energiához.

A Farkasfa Jövőjéért Egyesület kérelmének elfogadása után pályázatok benyújtását is támogatták ezen az ülésen a képviselők. A ”Helyi termékek a helyi asztalokra – testvérvárosi napok” elnevezésű projektterv pozitív elbírálása esetén szakmai fórum, helyi termékek vásár, tájfajta gyümölcsök, termények bemutatója és tájjellegű ételekből főzőverseny valósul meg  ez év őszén Szentgotthárdon. A másik benyújtandó pályázat „El nem mondott történetek” címmel Boldog Brenner János emlékezetének megőrzése kapcsán egy több európai ország partnerszervezetének bevonásával, Szentgotthárd vezetésével folytatandó vizsgálat a modernkori vértanúság kérdéséről, kutatás az egykori határsávban folyt életről, ennek összefüggéseiről és hatásairól az ott élőkre. A részt vevő, egykor szintén határsávba tartozó  észtországi, bulgáriai, horvátországi és szlovéniai partnerek bevonása különösen izgalmassá teszi a projektet, melynek része több tudományág kutatóinak tudományos együttműködése, ifjúsági csere az említett országokból, a szlovéniai Lendván is szolgálatot teljesítő pap vértanú, a boldoggá avatási eljárás alatt álló Halász Dániel életének feltárása. Végső cél egy leendő szentgotthárdi látogatóközpont tudományos megalapozása, egy mozgatható kiállítás és egy szociopoly nevű interaktív játék létrehozása. A MURABA ETT által koordinált fenti programok megvalósításához szükséges önrészt az Önkormányzat biztosítja.

A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása után – az állami főépítész záróvéleménye alapján – elfogadták a város helyi építési szabályzatának, illetve szabályozási tervének módosítását (a város hatályos településrendezési eszközei, folyamatban lévő eljárásai az Önkormányzati Hivatal internetes oldalán elérhetőek), továbbá – jogszabályi változások alapján – új helyi rendeletet alkottak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (szippantott szennyvíz) begyűjtésének és ártalommentes elhelyezésének szabályairól is.

A parkolási rendelet módosítása keretében – 2019. április 01. hatállyal – bevonták a fizető parkolási rendszerbe a Hunyadi úton a Pável Ágoston Múzeumtól nyugatra eső, a Hunyadi úti butiksor mögött lévő parkolót. Ebben a parkolóban 2019. április 01-től a parkolásért fizetni kell majd és csak érvényes parkolójeggyel vagy bérlettel lehet igénybevenni.

A helyi temetők üzemeltetését végző SZET Szentgotthárdi Kft. megállapította a 2019-től érvényes temetkezési díjakat, erre tekintettel módosítani kellett a szociális rendelet kapcsolódó, rendkívüli települési támogatásra vonatkozó pontjait is.

Egy másik önkormányzati rendelet is terítékre került ezen az ülésen: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény miatt újra  kell szabályozni a települési önkormányzatok közművelődési feladatait – ennek önkormányzati rendelet–tervezetéről tárgyaltak a képviselők.

A Képviselő-testület 2018. novemberi ülésén a Szentgotthárd, Széchenyi u. 10. sz. alatti társasházi ingatlan hasznosítására kiírt felhívásra az ÉPBEST Hungary Kft. (9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2.) érvényes pályázatot nyújtott be. A pályázó vállata a kiírásban szereplő feltételeket,  így többek között azt, hogy az Önkormányzat részére a tárgyi ingatlan elbontását követően megépülő új társasházban 1 db 70 m2 alapterületű lakást biztosít majd. 

A lakáscélú támogatásokról szóló helyi szabályozás értelmében az első lakáshoz jutók támogatása keretéből 500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtásáról is döntöttek a beérkezett kérelem alapján.

Érvényes pályázat érkezett a Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. sz. alatti üzlethelyiség hasznosítására kiírt pályázatára is, amelyet el is fogadtak. Az ingatlanban a bérlő Különlegességeket, élelmiszereket forgalmazó (olasz, görög, spanyol szlovén stb. területekről minőségi italokat és tradicionális falatokat)” értékesítési tevékenységet kíván majd folytatni.

 

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal