Pályázatok
Pályázatok
Rendezvények 2019.
Rendezvények 2019.
Máriaújfalu - Szennyvíz projekt
Máriaújfalu - Szennyvíz projekt
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Szerelmesek Fesztiválja
Szerelmesek Fesztiválja
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Kaland és Játék
Kaland és Játék
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Szentgotthárd lap
IX. évfolyam 7. szám
Kiemelt hírek

Sajtóközlemény a novemberi testületi ülésről

Sajtóközlemény a novemberi testületi ülésről
2018. december 04. kedd, 11:18

2018. november 28-án tartotta soron következő rendes ülését a szentgotthárdi Képviselő-testület. Szokás szerint a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámoló megtárgyalásával indult az ülés. Ennek keretében – többek között - szó esett a lomtalanítási akcióról, amely 2018. december 1-én a Rába-folyótól keletre eső területen és Rábakethely városrészen történt, 2018. december 8-án a Rába-folyótól nyugatra eső utcákban valamint Rábatótfalu, Rábafüzes, Jakabháza, Máriaújfalu, Farkasfa, Zsida és Zsidahegy városrészeken történik majd. 

 

Az Önkormányzat 2004. évtől kezdődően készít középtávú energetikai koncepciót, amely alapján minden év novemberében áttekinti a tárgyévre meghatározott programterv teljesítéséről készített beszámolót, illetve meghatározza a következő évre vonatkozó energia-racionalizálási programtervet. Az ülésen elfogadott jövő évi terv alapján továbbra is vizsgálni kell az energia beszerzések szabadpiaci vásárlásának lehetőségét, illetve pályázati és / vagy saját forrás felhasználásával folytatni kell az önkormányzati épületek belső világítási hálózat-, illetve fűtéskorszerűsítését, valamint minden olyan lehetőséggel élni kell, amely az önkormányzatunk tulajdonában, illetve kezelésében lévő ingatlanok, valamint egyéb ágazatokban az energia felhasználásának mérséklését eredményezi. A közvilágítási hálózat korszerűsítéséből kiindulva továbbra is napirenden kell tartani az egyéb meglévő térvilágítások korszerűsítésének lehetőségét, illetve tervezett térvilágítások korszerű technológiával történő kiépítését. A döntés értelmében az energiahatékony, korszerű, takarékos módszerek és környezettudatos eljárások elterjesztése érdekében információkat, illetve szakmai tájékoztató anyagokat kell megjelentetni a helyi médiában.

Megtárgyalták az Ifjúsági Tanács idei munkájáról és az ifjúsági cselekvési terv megvalósulásáról szóló beszámolót is. A Tanács legfontosabb feladata a helyi ifjúság érdekképviselete, kapcsolatteremtés és együttműködés az Önkormányzat, az ifjúsági korosztály és a helyi intézmények között, hasznos programok szervezése a szentgotthárdi fiatalok számára, továbbá az Ifjúsági Koncepcióban meghatározott elképzelések megvalósításának segítése. Az anyag tartalmazta az Önkormányzat által biztosított 500.000,- forintos pénzügyi keret felhasználásáról, a megvalósult és a még idén megvalósítani tervezett programokról szóló beszámolót. Az Ifjúsági Tanács továbbra is üzemelteti a Facebook oldalát, ahol elsődlegesen az ifjúságnak szóló programokat és különféle lehetőségeket oszt meg az érdeklődők számára. A „Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciója és cselekvési terve 2016-2020” című dokumentumot is áttekintették és összességében véve egyetértettek azzal, hogy a hatályos koncepció a 2018-as évben is aktuális helyzetképet tartalmaz a város ifjúságot érintő helyzetéről.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámolót követően a jövő évi költségvetés előkészítésével folytatódott a munka. Hosszabb vitát követően arról döntöttek, hogy a helyi adórendeletet 2019. évre nem módosítják, nem vezetnek be új adót a településen. Az intézmények többletigényeivel kapcsolatban az intézményeket arra kérték, hogy vizsgálják meg és mutassák be a többletigényt biztosító bevétel növelésének lehetőségeit is. Az önkormányzati fejlesztések és beruházások tekintetében – a finanszírozási lehetőségeket figyelembe véve - a januári ülésre kell javaslatokat összeállítani.

A 23/2018. számú képviselő-testületi határozat alapján az intézményekben az év közben megüresedő álláshely betöltését a fenntartó elé kell terjeszteni. A Család- és Gyermekjóléti Központban egy fő munkaviszonya megszűnt, a megüresedett álláshely betöltéséhez ugyanúgy hozzájárultak, mint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban megüresedő közterület-felügyelő álláshely betöltéséhez.

A Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány Ellenőrző Testülete két tagjának, Seres Csaba Józsefnek és Vörös Gábornak telt le a mandátuma. A Képviselő-testület mindkettőjüket újból megválasztotta négy évre. A régi-új tagok a felkérést és az ezzel járó feladatokat továbbra is elvállalták.

A Képviselő-testület - a korábbi szociális tanácsnoki feladatokhoz hasonló tevékenység ellátása céljából - szociális tanácsadó pozíció létrehozása mellett döntött azzal, hogy a részletes tervezetet a decemberi ülésre kell előterjeszteni.

Az ülésen egy helyi állatvédelmi normatív határozat és intézkedési terv megalkotásáról is tárgyaltak. Hosszabb vitát követően a képviselők többsége egy olyan szakértői munkacsoport felállítása mellett tette le a voksát, amely részletesen megvizsgálja a kérdést és a lakosság számára is biztosítja az előzetes véleményezés lehetőségét. A munkacsoport vezetésével Labritz Béla alpolgármestert bízták meg.

2020-ban lesz a trianoni békediktátum megkötésének 100. évfordulója. A kezdeményezés szerint az alkalomból egy centenáriumi emlékév lenne Szentgotthárdon, amelynek programjaira, eseményeire egy kifejezetten erre a célra alakuló helyi emlékbizottság tenne javaslatot, illetve Gubicza Ákos sírjának díszsírhellyé avatása is felmerült. A Képviselő-testület többsége végül azzal értett egyet, hogy csak azt követően tér vissza a kérdésre, miután az Országgyűlés hivatalosan is emlékévvé nyilvánítja a 2020-as évet, illetve párhuzamosan meg kell vizsgálni az anyagi lehetőségeket, amelybe a sírhely fizikai felújítása is beletartozhat.

A jelenleg hatályos hulladékról szóló törvény hatálya már nem terjed ki a szippantott szennyvízre (folyékony hulladékra), ezért a települési folyékony hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szóló helyi önkormányzati rendeletet módosítani szükséges, mely érinti a rendelet címét is. A jogszabályalkotás nem teszi lehetővé a rendelet címének módosítását, ezért új rendelet megalkotása szükséges. Az új rendelet legnagyobb részében már jelenleg is az önkormányzati rendelet részét képezi, ez a rendeletalkotás nagyobb részében újraszabályozás. Jogszabályi előírás alapján a környezetvédelmi tárgyú rendeleteket előzetesen véleményeztetni kell az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek, ezért mostani ülésén a rendelet szövegtervezetét fogadták el és a véleményeztetés után kerül a végleges szöveg újra a városvezetők elé.

A máriaújfalui városrészen lévő egyik ingatlan teleknyúlványa szomszédos az Önkormányzat tulajdonában lévő közúttal. A földhivatali telekhatár pontosításkor felmerült, hogy szükséges lenne a természetben kialakult állapot realizálása, mivel tárgyi ingatlan területén halad fizikailag a közút egy része, valamint a főút kereszteződéshez közeli felén egy I. világháborús emlékmű is található. A fenti indokok alapján a Képviselő-testület úgy döntött, hogy megvásárolja az érintett ingatlanrészt.

A Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum, mint vagyonkezelő a Szentgotthárd, Honvéd u. 10. sz. alatti oktatási intézményben lévő egyik tantermet cukrász tanműhellyé alakítaná át. Az átalakítás során a korábbi parkettát járólapra tervezik cserélni, továbbá víz és csatornaszerelési munkákat végeznének. A munkálatok elvégzéséhez az Önkormányzat, mint az ingatlan tulajdonosa természetesen a hozzájárulását adta.

Az önkormányzati bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség és vízdíjhátralékáról szóló beszámolót követően - a lakáscélú támogatásokról szóló helyi szabályozás értelmében - az első lakáshoz jutók támogatása keretéből 500.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtásáról döntöttek a benyújtott kérelem alapján.

A közmeghallgatás keretében ezúttal sem volt felszólaló, így zárt ülés keretei között folytatódott az ülés, ahol ingatlanhasznosítással és kitüntetésekkel foglalkoztak a képviselők.

A képviselő-testületi ülésen megtárgyalt napirendi pontokkal és meghozott döntésekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a titkarsag@szentgotthard.hu e-mail címen fogadjuk.

Szentgotthárd, 2018. december 3.

 

 

 

                                         

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal