Pályázatok
Pályázatok
Rendezvények 2019.
Rendezvények 2019.
Máriaújfalu - Szennyvíz projekt
Máriaújfalu - Szennyvíz projekt
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Szerelmesek Fesztiválja
Szerelmesek Fesztiválja
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Kaland és Játék
Kaland és Játék
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Szentgotthárd lap
IX. évfolyam 7. szám
Kiemelt hírek

Sajtóközlemény az októberi testületi ülésről

Sajtóközlemény az októberi testületi ülésről
2018. november 10. szombat, 10:53

2018. október 31-én tartotta soron következő rendes ülését a szentgotthárdi Képviselő-testület. Az ülés elején néma felállással emlékeztek a közelmúltban elhunyt Dömötör Sándor önkormányzati képviselőre, Dr. Déri Miklós jogtanácsosra és Vörös Imrére, a Gotthárd-Therm Kft. korábbi igazgatójára.

Dömötör Sándor képviselő sajnálatos halála után a legutóbbi választáson a következő legtöbb szavazatot kapott személy, Vörös Gábor került a Képviselő-testületbe, aki az ülés elején felesküdött és átvette képviselői megbízólevelét.

A lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámolót követően az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzetével és a vagyongazdálkodási irányelvek elfogadásával foglalkoztak a képviselők. A 2005-ben elfogadott és azóta évente módosított vagyongazdálkodási irányleveket, ezek között az önkormányzati tulajdonban lévő beépítetlen bel-, illetve külterületi ingatlanok, a lakások, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és az önkormányzat tulajdonában lévő üzletrészek hasznosítási irányelveit minden évben felülvizsgálják. A városvezetők elfogadták a vagyongazdálkodási irányelvek érvényesüléséről szóló beszámolót, illetve meghatározták a 2019. évre vonatkozó vagyongazdalkodási irányelveket is.

A Képviselő-testület útügyi igazgatási feladatai közé tartozik a helyi közutakon a forgalmi rend kialakítása. Ennek keretében - meghatározott kiegészítésekkel és kivételekkel -foglalkozik az utak forgalmának szabályozásával, valamint a közúti jelzések elhelyezésével, fenntartásával, üzemeltetésével és eltávolításával. A forgalmi rendet a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább ötévenként felül kell vizsgálni, és ha szükséges, módosítani kell. Az Önkormányzat a korábbi években kialakított gyakorlat alapján minden évben az októberi ülésén foglalkozik a városi a közlekedés helyzetével, illetve a forgalmi rend felülvizsgálatával. Az idei éveben „A közlekedés helyzete Szentgotthárdon, illetve a forgalmi rend felülvizsgálata" napirend során a következő forgalmi rend változásokról döntöttek: az osztrák közlekedési hatóság kérésére 50 km/h sebességkorlátozást rendelt el a Mogersdorf felé vezető határátlépési pontnál, a Rózsa F. utcában ideiglenes közútkezelői intézkedést - a 30 km/h sebesség korlátozást és a korábbi szakaszra érvényes megállási tilalmat - véglegesítette, a Szentgotthárd-Rábafüzes 0232/12. hrsz.-ú úton (az Átrium Hotelhez, illetve benzinkúthoz vezető útszakaszon) elrendelt ideiglenes közútkezelői intézkedést - mindkét oldalon megállási tilalom elrendelését - véglegesítette, a Fővég utcában 5 tonnás tengelysúlykorlátozást vezet be, a Kis utca Máriaújfalu városrészen lévő szakaszán 30 km/h-ás sebességkorlátozást rendelt el, a Pável Á. lakótelep 2-8. számú sorházak között lévő útszakasz keleti végében megállási tilalmat vezet be, illetve a Rendőrség kezdeményezésére az István király utca Fürdő utcai kereszteződésével szemközti, balesetveszélyes (nehezen belátható) útszakaszán megállási tilalmat rendelt el.

Évente kettő alkalommal kerül terítékre a város turisztikai cselekvési tervének megvalósulásáról szóló beszámoló. Az aktuálisan a 2018-2020 időszakra feladatokat meghatározó dokumentum alapján az elmúlt hónapok tevékenységéről szóló tájékoztatást megismerték és el is fogadták.

Az Önkormányzat a szeptemberi ülésen meghozott döntésével csatlakozott a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Pályázat 2019. évi fordulójához. A megadott határidőig sikerült is az önkormányzati regisztráció, ezt követően a Hivatal a kiírást közzé is tette helyben szokásos módon azzal, hogy a pályázatok beadásának határideje: 2018. november 06. volt. Az előző évekhez hasonlóan a már felsőoktatásba felvett tanulókat támogatja majd az Önkormányzat jelen döntésével, összesen 10 főt 10 hónapon keresztül, 5000,- Ft/fő/hó összeggel.

A 2019. évi nyersanyagnorma-rezsiköltségek meghatározásán túl tárgyalták a SZEOB Tótágas Bölcsőde megüresedő álláshely betöltése iránti kérelemet is. A 23/2018. számú határozat alapján az intézményekben az év közben megüresedő álláshely betöltését a fenntartó elé kell terjeszteni. A Tótágas Bölcsődében 1 fő diplomás kisgyermeknevelő kérte munkaviszonyának megszüntetését. Az intézményvezető kérelme alapján a megüresedő álláshelyet betöltheti a bölcsőde.

Mivel a kapcsolódó jogszabályok a Család- és Gyermekjóléti Központ feladatait kibővítették az óvodai, iskolai szociális segítő tevékenységgel, az intézményvezető kérelmezte az intézmény alapdokumentumainak (SZMSZ, Szakmai Program) módosítását, amelyet jóvá is hagytak a képviselők. A szentgotthárdi járás közoktatási, köznevelési intézményeiben biztosítandó új szolgáltatás keretében szeptembertől - a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében - a szociális segítő munka eszközeivel nyújtanak támogatást a köznevelési intézménybe járó gyermekeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak is.

A Polgármester jutalmazása napirend kapcsán a Képviselő-testület Huszár Gábor 2018. évi eredményes munkáját elismerte és megköszönte, a jutalmazásra felhasználható összeget, azaz bruttó 3.589.800,- forintot - a Polgármester kezdeményezésére - a 2019. évben szükségessé váló röntgengép beszerzésére különítették el.

Dömötör Sándor képviselő sajnálatos halála kapcsán döntöttek a felmerülő temetési költség átvállalásáról, illetve helyette a bizottságokba és egyéb szervezetekbe történő tag választásáról is: az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága és az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság képviselő-testületi tagjának, továbbá Farkasfa Városrészi Önkormányzat vezetőjének Vörös Gábort választották. A kitüntető címek odaítélésére létrehozott Társadalmi Bizottságot dr. Haragh László önkormányzati képviselővel egészítették ki, a szentgotthárdi szociálpolitikai kerekasztal tagjai sorába pedig Labritz Béla alpolgármestert delegálták.

A Képviselő-testület 2017-ben kezdeményezte a helyi építési szabályzat, szabályozási terv módosítására irányuló eljárások megindítását. Az előzetes tájékoztatási szakasz kapcsán beérkezett véleményeket is figyelembe véve összeállításra került a véleményezési dokumentáció, amelyet megküldtek az államigazgatási szervek számára. Az általuk kiadott véleményeket a Képviselő-testület a rendezési terv módosítása napirend tárgyalása során elfogadta.

A Szentgotthárd, Hunyadi utcából nyíló és az egykori Sariana gyárhoz vezető, a Rába-folyó irányába tartó útszakasz közvetlenül a vízfolyás előtti ingatlannyilvántartásban jelenleg nem szereplő földút jellegű szakaszának kialakításáról is döntöttek, amely során először az állami tulajdonban lévő érintett ingatlanok igyenes tulajdonba adását kezdeményezték az Önkormányzat részére.

A Testület ingatlanügyeket is tárgyalt. Foglalkoztak az Akasztó-domb nyugati oldalán lévő ingatlanok sorsával is: az önkormányzati tulajdonú ingatlanok eladására kiírt pályázatot érvényes ajánlat hiányában visszavonta, illetve arról döntött, hogy a telkeket egyelőre nem értékesíti.

Az utolsó előtti nyílt napirendi pont tárgyalása keretében a lakáscélú támogatásokról szóló helyi szabályozás értelmében az első lakáshoz jutók támogatása keretéből 500.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtásáról döntöttek a beérkezett kérelem alapján.

Sürgősségi indítványként esett szó a Szentgotthárd, Baross G. u. 8. sz. alatti ingatlan további sorsáról: a Markusovszky Egyetemi Kórház gazdasági igazgatója megkeresése alapján az régóta üresen álló, korábban az intézmény dolgozóinak részére szolgálati lakásként szolgáló épület térítésmentes tulajdonba vételére igényt tart az Önkormányzat.

A közmeghallgatás keretében ezúttal nem volt felszólaló, így zárt keretek között folytatódott tovább az ülés, ahol a Gotthard-Therm Kft. kötvény kiváltásáról és a Kaszagyári terület ügyével foglalkoztak.

A képviselő-testületi ülésen megtárgyalt napirendi pontokkal és meghozott döntésekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a titkarsag@szentgotthard.hu e-mail címen fogadjuk.

Szentgotthárd, 2018. november 09.


Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal

 

 

Forrás: Szentgotthárd Város Önkormányzata