Pályázatok
Pályázatok
Rendezvények 2019.
Rendezvények 2019.
Máriaújfalu - Szennyvíz projekt
Máriaújfalu - Szennyvíz projekt
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Szerelmesek Fesztiválja
Szerelmesek Fesztiválja
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Kaland és Játék
Kaland és Játék
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Szentgotthárd lap
IX. évfolyam 7. szám
Kiemelt hírek

Szeptemberi képviselő-testületi ülés

Szeptemberi képviselő-testületi ülés
2018. szeptember 24. hétfő, 10:12

 

A rendkívüli ülésekkel is tarkított nyári ülésszünet után 2018. szeptember 19-én tartotta első rendes ülését a szentgotthárdi Képviselő-testület.

 

 

A lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámolót követően – rendhagyó módon az ülés elején - zárt keretek között kitüntetési javaslatokkal foglalkoztak a képviselők.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló döntést követően a személyes gondoskodást nyújtó intézményekben folyó munkát értékelték. A Városi Gondozási Központ, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és a Tótágas Bölcsőde részletes tájékoztatását jóváhagyásra ajánlották a fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásnak. A Gondozási Központ nem kötelező szolgáltatásaittámogató szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – továbbra is működtetni javasolták a fenntartó Társulásnak a kistérség területén.

Az új Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása mellett napirenden volt a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról készített beszámoló és a környezetvédelmi program felülvizsgálata is. A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény értelmében a települési önkormányzat elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot. Ennek értelmében minden év szeptemberében a Képviselő-testület foglalkozik a városi környezet állapotával. A beszámoló részletesen kitért az ingatlanok és közterületek tisztántartásával, a levegőtisztaság védelemmel, a zöldterületek fenntartásával és kezelésével, valamint a zajvédelemmel kapcsolatos feladatokra, tapasztalatokra. A beszámoló része volt a szilárd hulladékkezelési közszolgáltató és a közcsatorna hálózatra nem csatlakozott ingatlanokon keletkező szennyvíz elszállítását végző szolgáltató elmúlt évi tevékenységével kapcsolatos beszámolója, illetve a jövőre vonatkozó terveikkel, esetleges fejlesztéseikkel kapcsolatos tájékoztató is. Az ülésen a kerti avar égetésével kapcsolatos helyi előírások is szóba kerültek: a helyi rendelet előírásai értelmében az avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet. Szentgotthárdon tűzgyújtás és égetés közterületen és saját ingatlanon belül szeptember 1-jétől április 30-ig heti két alkalommal, hétfői és pénteki napokon 8-18 óra között, szélmentes időben megengedett. Az égetés max. 30 percig tarthat, tartós füstölés nem megengedett. Nem keri hulladék nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos. A képviselő-testület a városi környezet állapotával kapcsolatos beszámolót elfogadta.  

A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézmény vezetője átfogó módon számolt be az elmúlt évben végzett helyi óvodai feladatellátásáról. Többek között a férőhely kihasználtságról, a szakmai munkaközösségek működéséről, a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről, a nemzetiségi nevelésről és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról is szóló tájékoztatót jóváhagyásra ajánlották a fenntartó Társulási Tanács felé.

Az Önkormányzati Minőségirányítási Program (ÖMIP) az önkormányzati közoktatási rendszer egészére határozta meg korábban a fenntartó elvárásait, a közoktatás rendszerének és a közoktatást érintő más ágazatok kapcsolatait, az irányítás, tervezés, szakmai, törvényességi, pénzügyi ellenőrzések rendjét. A köznevelési intézmények fenntartása időközben elkerült a Szombathelyi Tankerületi Központhoz, amelynek következtében szakmai tekintetben az Önkormányzatnak megszűnt a kapcsolata a helyi iskolákkal. Ezzel a korábbi Önkormányzati Minőségirányítási Program is elvesztette szükségességét. Ugyanakkor ez a dokumentum tette és teszi lehetővé azóta is a pedagógusok teljesítményéhez kötött jutalmazását, az év pedagógusa cím odaítélését a Képviselő-testület számára. A napirend tárgyalásakor a képviselők többsége azzal értett egyet, hogy az ÖMIP-ot hatályon kívül helyezik, de az „….. ÉV PEDAGÓGUSA SZENTGOTTHÁRDON” elismerést továbbra is adományozzák, sőt, a  mellett az óvodából is érkezhet felterjesztés a címre: a Szentgotthárd és Térsége Iskola intézményvezetője összesen 1 fő, a SZMSZC III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája vezetője  összesen 1 fő, a SZEOB intézményvezetője a Játékvár Óvoda vonatkozásában összesen 1 fő pedagógust terjeszthet fel a továbbiakban.

A korábbi évekhez hasonlóan Szentgotthárd Város Önkormányzata jövőre is csatlakozni kíván a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához. Ehhez összesen 500.000,- Ft  támogatást  biztosítanak azzal, hogy az eljárásrendnek megfelelően csak a következő ülésen döntenek a támogatni kívánt pályázók számáról és az egy főre jutó támogatási összegről.

A 2018. évi ellenőrzési terv alapján a „Nem kötelező önkormányzati feladatok ellátásának vizsgálata” című ellenőrzés lefolytatásra került. Célja annak megállapítása volt, hogy a feladatok ellátása hatékony-e, a vonatkozó jogszabályok előírások betartásra kerülnek illetve a van-e eltérés a jóváhagyott előirányzatoktól. Az ellenőrzés hiányosságokat nem tárt fel, illetve a témával kapcsolatos javaslatot nem tett, a Képviselő-testület pedig a jelentésben foglaltakat elfogadta.

Az élelmezési nyersanyagnormák-rezsiköltségek meghatározását követően az önkormányzati vízi közművek gördülő fejlesztési terve került terítékre. A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-rendszerenként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (GFT) kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészekből áll. A VASIVÍZ ZRt., mint üzemeltető elkészítette az általa javasolt GFT mindkét tervrészletét, melyet a szükséges mellékletekkel az Önkormányzat részére jóváhagyás érdekében megküldött. Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában levő szentgotthárdi V049 jelű (56,2 % tulajdoni hányad) ivóvízellátó és S021 jelű (100 % tulajdonrész) szennyvízellátó  vízi közművekre vonatkozó üzemeltető által javasolt GFT-t elfogadták.

A „Civil- és városrészi alap”-nak nevezett pénzügyi keretet harmadik, idei utolsó fordulójában a helyi civil szervezeteknek és a városrészi önkormányzatoknak nyújtandó támogatásokról döntöttek. A Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület, a Hármashatár Baráti Kör, a SZEMLE Egyesület,  az Alapítvány a Szentgotthárdi Szakképzésért, a Szivárvány Kórus,  a Szentgotthárdi Énekegyesület, a Harmónia Egészségvédő Kör mellett az Alapítvány a 100 éves Szentgotthárdi Gimnáziumért és a Civil Fórum is támogatásban részesült. A városrészeken Máriaújfalu, Zsida-Zsidahegy és Rábakethely városrészi önkormányzatok mellett a Farkasfa Jövőjéért Egyesület, a Rábafüzesért Egyesület és a Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület kérelme részesült ezúttal kedvező elbírálásban.

A Képviselő-testület ezen az ülésen a következő rendeleteket módosította: a 2018. évi költségvetésről szóló rendeletet; az Üzletek éjszakai zárva tartásáról szóló rendeletet, a Telekalakítási- és beépítési tilalom elrendeléséról szóló rendeletet és a településképi rendeletet. Újraszabályozták  a távhőszolgáltatásról szóló rendeletet is.

Az Akasztódomb nyugati oldalán tervezett lakóterületen út-, illetve közműépítéssel kapcsolatos építőközösség létrehozása elnevezésú napirend keretében arról esett szó, hogy az terület nyugati oldalán beépíthető területek találhatók, de a beépíthetőségükhöz szükséges út, illetve közművek nincsenek meg. A területek nagyobb része önkormányzati tulajdon, egy része magántulajdon. Az önkormányzati területek megvásárolhatók, az utat és a közműveket a területek tulajdonosainak összefogva, lehetőleg építőközösséget alkotva kell megépíteniük. Ezzel egyidejűleg döntött a Testület az említett akasztódombi területek értékesítéstre történő meghirdetéséról is. Most vásárolhatók lesznek építésre alkalmas területek Szentgotthárd egyik legszebb területén, az Akasztódombon. További információk a Hivatalban kaphatók.

Ingatlan értékesítésekkel is foglalkozott a Képviselő-testület, ezek között a József Attila utca foghíjtelkeire érkezett vételi ajálatot elfogadták. Az ingatlanokon csak társasház építhető. Az Önkormányzat 2018-ban több lakást is értékesített illetve értékesít. A mostani döntésekkel lezárult a lakásértékesítés – egyelőre további ajánlatokkal nem foglalkoznak.

Az önkormányzati bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség és vízdíjhátralékáról szóló tájékoztatóból megtudható, hogy komoly problémát jelentenek az önkormányzati bérlakásban élők által felhalmozott lakbér- és vízdíjhátralékok, melyek behajtására különösen nagy gondot fordít a SZET Szntgotthárdi Kft. Eddig 2018-ban két kilakoltatás már megtörtént, továbbiak pedig soron vannak. A tartozások mértéke és a tartozók száma elkezdett csökkeni. A behajtások, végrehajtások folytatódnak az önkormányzati lakások esetén.

A Szentgotthárd, Kossuth L. u. 3. sz. alatti vegyes tulajdonú társasház városképi szempontoknak megfelelő teljes körű külső felújítását támogatták. A döntés szerint önkormányzati hozzájásulást biztosítani nem tud, ugyanakkor a munkát elvégző másik tulajdonos a felújításért cserébe jogot szerez a padlástér beépítésére, az ott megépítendő lakások hasznosítására.  

Jóváhagyták, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be az „Élhető Vidékért - Települések közösségi célú fejlesztése” LEADER felhívásra a Csákányi László Filmszínház fejlesztésére vonatkozóan. Amennyiben nyer a pályázat, a nézőteret és az előteret összekötő, kétszárnyú bejárati ajtó és a 2 db nézőtérről a Rába irányába nyíló kétszárnyú kijárati ajtó cseréje valósulhat meg, egyéb filmes programok támogatása mellett. A projekt előfinanszírozását és a szükséges 707.175,- Ft (25%) önerőt a 2019. évi költségvetés terhére biztosítják.

A közmeghallgatás keretében ezúttal nem volt felszólaló. 

A képviselő-testületi ülésen megtárgyalt napirendi pontokkal és meghozott döntésekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a titkarsag@szentgotthard.hu e-mail címen fogadjuk.

 

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal