Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIII. évfolyam 5. szám
Egyéb hírek

Óvodai beíratás

Óvodai beíratás
2018. március 26. hétfő, 10:02

Szentgotthárd város jegyzője felhívja a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozóan, az ÓVODÁBA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSEKRE Szentgotthárd Város és Kistérsége területén működő Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde óvodáiban 2018. április 23-án (hétfő) 07.00-17.00 óráig és 2018. április 24-én (kedd) 07.00-17.00 óráig kerül sor.

A jelentkezések helye:

- SZEOB Játékvár Óvodája Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.

- SZEOB Micimackó Tagóvodája Magyarlak, Temető u. 1.

- SZEOB Csillagvirág Tagóvodája Csörötnek, Vasúti u. 16.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2015. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.

Amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a Szülő köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt!

Tájékoztatásul közlöm, hogy az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy a településen minden három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A SZEOB Játékvár Óvodájában 1-1 csoportban szlovén és német nemzetiségi óvodai nevelés folyik. Ezúton hívom fel a szülők figyelmét, hogy eziránti igényüket a beíratásnál írásban szíveskedjenek jelezni.

Az intézmények működési (felvételi) körzete a Szentgotthárdi Kistérség területe.

A felvételnél a szentgotthárdi székhely óvoda esetében elsősorban a Szentgotthárdon, a tagóvodák esetében elsősorban az adott tagóvoda településén lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező gyermeket kell felvenni az intézménybe, ezt követően pedig a maximális férőhely erejéig a kistérségi igényeket is kielégíti az intézmény. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

Jelentkezéskor az adatokat a szülő/gondviselő/ személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványával, valamint a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyáját és lakcímet igazoló hatósági igazolványával kell igazolni.

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján –az elektronikus elérhetőségének megadásával azt kérte-, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

A gyermek felvételéről 2018 . június 08-ig döntés születik, túljelentkezés esetén felvételi bizottság dönt.

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése jogkövetkezménnyel jár. Az a szülő, aki nem íratja be óvodaköteles gyermekét szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.

Szentgotthárd, 2018. március 23.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal