Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 5. szám
Egyéb hírek

Pályázati felhívás - Intézményvezető Szentgotthárd

Pályázati felhívás - Intézményvezető Szentgotthárd
2020. július 13. hétfő, 08:42

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Rendelőintézet Szentgotthárd intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 3 hónap próbaidő

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 5 év

A munkavégzés helye: Rendelőintézet Szentgotthárd

9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 18.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kinevezés szerinti munkaköre: szakorvos vagy egészségügyi menedzser

Intézményvezetői feladatok:

- felelős az intézmény működéséért, eredményes gazdálkodásáért, az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok végrehajtásáért,
- a járóbeteg-szakellátás szakmai feltételeinek biztosítása, a gyógyító-megelőző tevékenység tervezése, szervezése, ellenőrzése, irányítása, különös figyelemmel az egészségügyi szolgáltató szakmai követelményeknek megfelelő folyamatos és gazdaságos működtetésére,
- elkészíti az intézmény szabályzatait, terveit, ellátja az intézményi dolgozók feletti munkáltatói jogokat,
- pályázatok elkészítése, benyújtása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény , valamint a 356/2008. (XII.31. ) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély,
- orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség,
- mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, vagy 2013. szeptember 1-je előtt szerzett egészségügyi (szak)menedzseri, vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés,
- legalább ötéves vezetői gyakorlat,
- a munkáltatóval fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe történő kinevezés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz,
- az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,
- a pályázati feltételként előírt végezettséget, képesítést tanúsító okirat(ok) másolata,
- teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- vezetői gyakorlat igazolása,
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben az 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 41.§ (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
- a pályázó nyilatkozata a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,
- az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.08.31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gábor László önkormányzati és térségi erőforrások vezető nyújt a 94/553-021-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Szentgotthárd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Szt/4366-1/2020, valamint a munkakör megnevezését: Rendelőintézet Szentgotthárd - intézményvezető

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2020.10.01.

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatokról a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31. ) Kormányrendeletben meghatározott bizottság véleményének kikérését követően Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az előírt képesítési feltétel és a vezetői gyakorlat megléte alól a fenntartó felmentést adhat.A képviselő-testület fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.09.30.

 

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal