Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 5. szám
Egyéb hírek

Pályázati felhívás - Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum igazgatói munkakör betöltésére

Pályázati felhívás - Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum igazgatói munkakör betöltésére
2021. március 30. kedd, 09:57

Szentgotthárd Város polgármestere a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendeletben foglaltak alapján pályázatot hirdet a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum igazgató munkakörének betöltésére.

A munkaviszony időtartama: Határozatlan időre szóló, munkaszerződésen alapuló munkaviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével. A vezetői munkakör időtartama határozott időre, 2021.07.01. napjától 2026.06.30. napjáig szól, ennek lejártát követően a könyvtáros munkakörben határozatlan időre történő továbbfoglalkoztatás lehetőségét a fenntartó biztosítja.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 2. , valamint az intézmény feladatellátáshoz kötődő telephelyei

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

· felelős a költségvetési szerv (intézmény) működéséért, eredményes gazdálkodásáért, az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok végrehajtásáért,

· koordinálja, felügyeli és ellenőrzi az intézményben folyó szakmai, személyi és ellenőrzési feladatok összességét,

· elkészíti az intézmény szabályzatait, terveit, ellátja az intézményi dolgozók feletti munkáltatói jogokat,

· pályázatok elkészítése, benyújtása,

· könyvtárosi feladatok ellátása.

Munkabér és juttatások: A Munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény ( Mt) és a fenntartó költségvetési rendeletében foglaltak alapján.

Pályázati feltételek:

A 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet (továbbiakban: R) alapján:

· a R. 1. sz. melléklete 4. pontja szerinti szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,

· az R 4.§ (1) bekezdésében előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 120 órás képzés eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat annak elvégzéséről,

· KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret,

· végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlat,

· magyar állampolgárság,

· büntetlen előélet,

· cselekvőképesség,

· az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

· vezetői gyakorlat

Előnyt jelentő kompetetenciák:

· kiváló szintű kapcsolatteremtő képesség,

· irodai szövegszerkesztő programok és multimédiás eszközök használatában, internetes kommunikációban való jártasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

· részletes szakmai és vezetői program,

· szakmai önéletrajz,

· a pályázati feltételként előírt végzettséget, képesítést tanúsító okirat(ok) másolata,

· hatósági erkölcsi bizonyítvány,

· szakmai gyakorlat igazolása,

· nyilatkozat az alábbiakról:

- a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárásban összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

- megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

- pályázatának nyílt vagy zárt képviselő-testületi ülésen történő tárgyalásáról,

- megbízása esetén vállalja az R 4§ (1) bekezdésében előírt képzés elvégzését a jogszabályban leírt feltételek szerint,

- a munkabérre vonatkozó elképzelésről.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ:

A pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást, valamint az intézmény megismerésére irányuló igényüket Dr. Gábor László önkormányzati és térségi erőforrások vezetőtől kérhetik.

Telefonszám: 94/553-021; e-mail: kisterseg@szentgotthard.hu.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Szentgotthárd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:Szt /2657-1/2021., valamint a munkakör megnevezését: Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum - igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül Szentgotthárd Város polgármestere által létrehozott háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság (a továbbiakban: Bizottság) hallgatja meg. Amennyiben a veszélyhelyzet a pályázatok kiértékelési időszakában már nem áll fenn, a pályázatokat - a Bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve - Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek Bizottsága is véleményezi. A pályázatok elbírálásáról Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - amennyiben a 27/2021. (I. 29.) Korm Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet még hatályban van, Szentgotthárd Város Önkormányzatának polgármestere - dönt a Bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

· http://szentgotthard.hu 2021. március 30.

· https://mfvk.hu - 2021. március 30.

· Szentgotthárd c. újság - 2021. április 16.

 

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal