Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 5. szám
Egyéb hírek

Intézményvezető helyettes álláshirdetés - Városi Gondozási Központ

Intézményvezető helyettes álláshirdetés - Városi Gondozási Központ
2022. december 19. hétfő, 09:30

A Városi Gondozási Központ közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet a Városi Gondozási Központ Intézményvezető helyettes (magasabb vezető) beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 5 év (2023.01.16. napjától - 2028.01.15. napjáig.

A munkakör megnevezése: terápiás munkatárs

A munkavégzés helye: Városi Gondozási Központ, 9970 Szentgotthárd, Arany János u. 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kinevezés szerinti munkaköre: terápiás munkatárs

- Intézményvezető-helyettesi feladatok: Az intézményvezető távollétében ellátja az intézmény általános és szakmai vezetői feladatokat.

- Támogató Szolgálat vezetői feladatok: ellátja a Támogató Szolgálat működtetésével kapcsolatos általános és szakmai vezetői feladatokat

- Közösségi Pszichiátriai Alapellátás vezetői feladatok: ellátja a Közösségi Pszichiátriai Alapellátás működtetésével kapcsolatos általános és szakmai vezetői feladatokat.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- büntetlen előélet, cselekvőképesség

- nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet szerinti felsőfokú végzettség és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kiadott közösségi gondozó és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által kiadott gondozó/terápiás munkatárs tanúsítványok megléte vagy a tanúsítvány(ok) megszerzése céljából képzésben való részvétel

- A munkáltatóval fennálló közalkalmazotti jogviszony vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörre történő kinevezés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Közösségi Pszichiátriai Alapellátás területén szerzett legalább több mint 5 éves szakmai tapasztalat,

- a 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet szerinti szociális ágazati alap vezetőképzés megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz,

- az intézményvezető-helyettesi feladatok ellátásával kapcsolatos elképzelések,

- a Támogató Szolgálat és a Közösségi Pszichiátriai Alapellátás vezetésére és működtetésére vonatkozó programok, amelyek tartalmazzák a szakmai helyzetelemzéseket és fejlesztési elképzeléseket,

- a pályázati feltételként előírt végzettséget, képesítést tanúsító okirat(ok) másolata,

- szakmai gyakorlatról szóló igazolások,

- teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány,

- nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatának a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,

- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben az 1992. évi XXXIII. tv. Kjt. 41. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,

- az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.01.06.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Hajnalka megbízott intézményvezető nyújt a 94/554-169-es vagy a 0630/7604256-os telefonszámokon.

A pályázat benyújtásának módja

Személyesen vagy postai úton - a Városi Gondozási Központ, 9970 Szentgotthárd, Arany János út 1. szám alatti címre leadva vagy megküldve.

Kérjük a borítékon feltűntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 227-1/2022., valamint a munkakör megnevezését: Városi Gondozási Központ - intézményvezető helyettes - magasabb vezető

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2023.január.16.

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatokról a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. valamint a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet alapján létrehozott eseti bizottság véleményezi. A bizottság véleményének kikérését követően a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók előzetes személyes meghallgatása után az intézményvezető dönt. Az intézményvezető fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 15.

A pályázati kiírás közzétételének helye: - www.szentgotthard.hu - 2022. december 19. - www.kozigallas.gov.hu - 2022. december 21. - www.gondozasikozpont-sztg.hu - 2022. december 19.

- Szentgotthárd város hivatalos facebook oldala - 2022. december 19.

 

Forrás: Városi Gondozási Központ