Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Szerelmesek Fesztiválja
Szerelmesek Fesztiválja
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Kaland és Játék
Kaland és Játék
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Szentgotthárd lap
XI. évfolyam 6. szám
Egyéb hírek

Városi Gondozási Központ - Intézményvezetői álláshely pályázat

Városi Gondozási Központ - Intézményvezetői álláshely pályázat
2015. szeptember 04. péntek, 08:38

Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás "A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §" alapján pályázatot hirdet a Városi Gondozási Központ intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására.

 

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 5 év (2016. 01. 01. napjától 2020. 12. 31. napjáig)

Munkakör megnevezése: szociális munkás

A munkavégzés helye: Városi Gondozási Központ 9970 Szentgotthárd, Arany János u. 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Kinevezés szerinti munkaköre: szociális munkás. Intézményvezetői feladatok: az intézmény egyszemélyi felelős irányítójaként ellátja az általános és szakmai vezetői feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 257/2000. (XII. 26. ) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély,
 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatiról és működésük feltételeiről szóló 1/2000. ( I.7. ) SZCSM rendelet 3. sz. melléklet 8.1. pontja szerinti felsőfokú végzettség,
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • szociális szakvizsga, vagy a szociális szakvizsga letételének kötelezettsége alól mentesítő szociális szakképesítéshez kapcsolódó szakterületen tudományos fokozat vagy doktori cselekmény alapján doktori cím,
 • a munkáltatóval fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe történő kinevezés.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,
 • a pályázati feltételként előírt végezettséget, képesítést tanúsító okirat(ok) másolata,
 • szakmai gyakorlatról szóló igazolások,
 • teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben az 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 41.§ (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • a pályázó nyilatkozata a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,
 • az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015.10.04.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető nyújt a 94/553-021-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 Postai úton, a pályázatnak Szentgotthárd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9970 Szentgotthárd, Széll K.  tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4128/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Városi Gondozási Központ- intézményvezető

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2016.01.01.

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatokról a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. valamint a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehatásáról szóló 257/2000.( XII.26.) Kormányrendelet alapján létrehozott eseti bizottság véleményezi. A bizottság és Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete véleményének kikérését követően a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók előzetes személyes meghallgatása után Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa dönt. A társulási tanács fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 31.   

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 

Forrás: Szentgotthárd Város Önkormányzata