Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Szerelmesek Fesztiválja
Szerelmesek Fesztiválja
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Kaland és Játék
Kaland és Játék
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Szentgotthárd lap
XI. évfolyam 6. szám
Hírek

Idei második ülését tartotta a Képviselő-testület

Idei második ülését tartotta a Képviselő-testület
2020. február 28. péntek, 08:27

A Képviselő-testület februári ülése szokás szerint a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámoló elfogadásával vette kezdetét.

Huszár Gábor két ülés közti polgármesteri beszámolóját követően a képviselők egy-egy mondattal tájékoztatást nyújtottak a városrészi önkormányzatok megalakulásáról, további felvetéseikre, kérdéseikre a vezetők válaszoltak.

A fő napirendek sorában elsőként a város közművelődésével foglalkozó, egy oldal híján 100 oldalas, több fontos témát is érintő előterjesztés pontjairól döntöttek. Elfogadták a Pannon Kapu Kulturális Egyesület tavalyi évi beszámolóját, idei munkatervét, módosították az Önkormányzat és az Egyesület közötti együttműködési megállapodást és változtattak a helyi közművelődési rendeleten is.

Megtárgyalták a Csákányi László Filmszínház beszámolóját, amely a város egyik meghatározó kulturális színtere továbbra is.

A 2020-2025 évre előkészített új közművelődési koncepciót és a hozzá kapcsolódó cselekvési tervet is jóváhagyták a képviselők. Az új koncepció elkészítésének egyik oka az volt, hogy változott a vonatkozó jogszabályi háttér, több ponton pontosítva és szigorítva a közművelődési feladatellátás feltételrendszerét. Az előterjesztés megállapította azt is, hogy az elmúlt években több fejlesztés, kedvező változás is történt a területen, ehhez leginkább a különböző pályázati projektben elnyert támogatások biztosították a forrást, de saját erőből is megvalósult több fejlesztés.

Az Önkormányzat év elején megkereste a város rendezvényszervezéssel is foglalkozó szervezeteit, intézményeit, egyesületeit stb. és az általuk megküldött adatok/információk alapján összeállította a város teljes 2020. évi rendezvénytervét. A programokat/rendezvényeket – a rendelkezésre álló ismertetővel, elérhetőséggel, ha van, plakáttal – az Önkormányzat weboldalán kialakított ESEMÉNYNAPTÁRBA feltöltötték és folyamatosan frissítik a rendezvényszervezőktől kapott információk alapján.

Minden év elején napirendre tűzik a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal előző évi munkáját és az elvégzett feladatokat részletező előterjesztést. A több mint ötven oldalas beszámolóban minden terület lényegre törően összefoglalta tavalyi tevékenységét. A Képviselő-testület megköszönte a hivatali dolgozók munkáját, amelynek mennyiségét a 2019-ben keletkezett több mint húszezer irat is jól szemlélteti.

Elfogadták az Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről szóló tájékoztatót is. A beszámoló érintette a Társulás által ellátott feladatokat, az ezt fedező költségvetést és felvázolta a 2019. október 13-i helyhatósági választásokat követő változásokat is.

Egyhangúlag elfogadták a Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 2019. évi munkájáról szóló beszámolót, amely részletesen, minden területre kiterjedően fejtette ki az intézmény előző évi tevékenységét. Dr. Haragh László bizottsági elnök köszönetet mondott az Központ dolgozóinak az általuk elvégzett magas szintű, de olykor embert próbáló feladatok teljesítéséért, Bartakovics Andrea képviselő asszony pedig hangsúlyozta, jó kezdeményezésnek tartja a Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottság szakmaközi megbeszéléseit, amelyek tovább segítik a család- és gyermekvédelmi feladatok hatékonyabb ellátását.

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2020. évi munkaterve is napirendre került, valamint jóváhagyták az intézmény Továbbképzési tervének (2018-2022) módosítását és 2020. évi Beiskolázási tervét is.

Megvitatták Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2020. évi külkapcsolati tervét és az elmúlt év tapasztalatait. Kiegészítésként elhangzott, hogy a TDM projektjeinek és a Partium Alapfokú Művészeti Iskolával kapcsolatos külkapcsolati elképzeléseknek is helyet kell kapniuk az idei évi tervben.

A Vas megyei Kormányhivataltól még 2019-ben kapott az Önkormányzat törvényességi felhívást, amelynek értelmében 2020. február 29-ig a levél szerinti törvénysértő közterület elnevezéseket – „Sallai Imre”, „Rózsa Ferenc” és a „Kilián” utcák – meg kell változtatni, hiszen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdése alapján közterület nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett. A Rózsa Ferenc utca neve Rózsa utcára változott, a Sallai Imre utca nevére pedig a képviselőknek kellett javaslatot tenni – a választás a Nyírfa utca elnevezésre esett. A Kilián utca elnevezését tekintettel arra, hogy a „Kilián” önmagában egy elismert keresztnév, a testület nem kívánta megváltoztatni. Ennek egyik fontos oka, hogy csak feltétlenül szükséges esetekben módosít a testület utcanevet, hiszen az új név átvezettetése valamennyi nyilvántartásban és okmányban sok kellemetlenséget okoz az utcában lakóknak. Ezen utca neve nem Kilián György utca hivatalosan, hanem Kilián utca, így a Kilián keresztnév megtartása az előterjesztők szerint nem okoz törvénysértést.  Dr. Haragh László egyéni képviselői indítványként javasolta, hogy a Kilián utca a továbbiakban Szépvíz utca legyen, ám ezt a testület nem támogatta.

Huszár Gábor polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyását követően módosították az 1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.

Módosították a szociális rendeletet, ezáltal megszűnt az a rendszer, ami a temetési költségek enyhítésére kért rendkívüli települési támogatás támogatási összegét a SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. által évente közölt legolcsóbb temetési költség százalékában határozta meg. E helyett a képviselő-testület összegszerűen meghatározta a támogatás mértékét, mely továbbra is különbözik koporsós temetés (45.000,- Ft) és hamvasztásos temetés (40.000,- Ft) esetében. Továbbá enyhítettek a rászorultsági feltételeken (a családban az egy főre jutó nettó jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetén 350 %-át) és módosították a kérelem beadási határidejét, így hamvasztásos és koporsós temetés esetében is a halálesettől számított 60 napon belül lehet a támogatást kérelmezni.

Változott az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet. A vendéglátóhelyek üzemeltetői ezentúl, ha Gotthárd napja (május 5.) hétköznapra esik, az azt megelőző illetve követő szombaton is kérelmezhetik a hosszabb nyitvatartást úgy, hogy az nem tartozik a „Szentgotthárd éjszakai nyugalmáért Együttműködés” hatálya alá.

A közterületek használatáról, rendjéről, illetve a közterületek bontásáról és helyreállításáról, valamint a különböző reklámhordozók elhelyezéséről szóló 11/1999. (IV. 1.) önkormányzati rendeletet is módosult. Jelenleg az önkormányzati beruházások esetén is közterület-használati díjat fizetnek a kivitelezést végző vállalkozók az önkormányzatnak, amelyet aztán a vállalkozói díjban érvényesítenek az önkormányzat felé. Ezt a kettősséget szüntette meg a módosítás, emellett pedig díjemelés, és az életszerű helyzetek alkalmazhatósága miatt néhány új tétel is bekerült a rendeletbe.

A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet módosítása értelmében a rendezett városkép érdekében két üveghulladék visszagyűjtésére szolgáló pont áthelyezéséről született döntés. A vasútállomás környezetében lévő az egykori Mátyás király utcai játszótér területére, a Kossuth Lajos utcában lévő pedig a sportpálya előtt kialakított új térköves területre kerül.

Változott a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet is, a kihirdetését követő naptól indokolt esetben lehetőség lesz a szolgáltatás szüneteltetésére, például ha az adott ingatlanban nem lakik senki.

Elfogadták az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség, felújítási hozzájárulás és víz-csatornadíj hátralékáról szóló beszámolót.

A Képviselő-testület az Akasztódomb keleti részén lévő két belterületi beépítetlen önkormányzati ingatlannal kapcsolatban arról döntött, hogy a szóban forgó területeket a rendezési terv szerinti telekmegosztást követően értékesítésre kijelöli, az ingatlan eladási árát és az értékesítés feltételeit forgalmi értékbecslés alapján a telekmegosztás átvezetését követő ülésen határozza meg.

Szentgotthárd-Zsida városrész délnyugati részén lévő 10 db külterületi ingatlan tulajdonosának kérelmére a Képviselő-testület támogatta a tárgyi ingatlanok kérelmező saját költségén történő belterületbe vonását. Egyúttal a határozatban már most rögzítették, hogy a fenti területek későbbi beépítése kapcsán a megközelítésükre szolgáló utak, illetve műtárgyak, valamint közművek kialakításának költségeit a kérelmezőnek kell állnia.

A Rábavölgye Vadásztársaság kérelmével kapcsolatban úgy határoztak, hogy a rábafüzesi volt sportöltöző tetőszerkezetét a társaság felújíthatja, és ennek fejében a 2020. évi bérleti díjat nem kell megfizetniük.

Horváth Csaba kérelmét a Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. sz. alatti üzlethelyiség bérletével kapcsolatosan támogatták, majd a sürgősségi előterjesztésként napirendre vett termelői piac eladásával kapcsolatban úgy határoztak, hogy az Önkormányzat nem él az elővásárlási jogával.

Közmeghallgatáson ketten is kértek szót, a lakossági felvetésekre Huszár Gábor polgármester, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző és Doncsecz András városüzemeltetési vezető válaszoltak.

A képviselő-testületi ülésen megtárgyalt napirendi pontokkal és meghozott döntésekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a szep.renata@szentgotthard.hu e-mail címen fogadjuk.

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Eseménynaptár
2014. november
HKSzeCsPSzoV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Facebook
hirdetés
Gotthard Therme Hotel & Conference****Andante RestaurantHotel LipaSt. Gotthard Spa & Wellness
hirdetés