Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Szerelmesek Fesztiválja
Szerelmesek Fesztiválja
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Kaland és Játék
Kaland és Játék
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Szentgotthárd lap
XI. évfolyam 5. szám
Hírek

Közel 40 napirendi pontról tárgyaltak a képviselők

Közel 40 napirendi pontról tárgyaltak a képviselők
2020. szeptember 22. kedd, 09:12

A veszélyhelyzetet, majd a nyári ülésszünetet követő első rendes ülését tartotta a Képviselő-testület szeptember 16-án, amelyre rendhagyó körülmények között kerülhetett sor. Egy járványhelyzettel összefüggő esemény miatt a Robert Leeb terem helyett a Refektóriumban, egymástól megfelelő távolságot tartva üléseztek a képviselők, amelynek közvetítése – a kényszerű helyszínváltoztatás miatt – ezúttal elmaradt.

Mivel az előterjesztő visszavonta, a kiküldött előterjesztések közül nem került naprendre a „Városi turisztikai feladatok ellátása.” a „Királyi kiváltságlevelekről díszkiadvány megjelentetése.” és „A Máriaújfalui Sportegyesület kérelme.” c. előterjesztés.

A lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámoló elfogadását követően megtárgyalták az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítését részletező előterjesztést.

Napirendre került a Helyi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott intézkedési terv végrehajtásának beszámolója és a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata is.

Az ülésen elfogadott Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) beszámolója tartalmazta – többek között – a feladatellátást jellemző adatokat, férőhely kihasználtság, vezetési szerkezetet, álláshely összetételt, továbbá a szakmai munkaközösségek működését, tanköteles gyerekek ellátását, gyermekbalesetek statisztikáját, a kötelező továbbképzéseket, az óvodai ünnepeket, a szülőkkel történő kapcsolatok formáit. Az intézmény munkaerő-ellátottságával kapcsolatban sajnos a szakemberhiány a jellemző a továbbiakban is, várhatóan a következő évek legnagyobb megoldandó problémája is ez lesz. A beszámolót elfogadásra ajánlották a fenntartó Önkormányzati Társulásnak.

Az Ifjúsági Tanács munkájáról és az ifjúsági cselekvési terv megvalósulásáról, valamint az Ifjúságpolitikai koncepció felülvizsgálatáról is döntöttek a képviselők. A koronavírus járvány miatt a Tanács idén eddig csak egyszer ülésezett, és több programot is el kellett halasztani, de a munka ennek ellenére folyamatos volt. A koncepció felülvizsgálatához egy kérdőívet is összeállítottak, amelyben a fiatalok több területet is érintő kérdésekre adott válaszaiból és javaslataiból körvonalazódtak a jövőbeni együttműködés lehetőségei, illetve az ifjúság igényei.

2014 óta a JustFood Kft. látja el a közétkeztetési feladatokat Szentgotthárdon. A beszámoló és az intézményvezetők és a szolgáltató részvételével kéthavonta megtartott személyes egyeztetések tapasztalatai alapján összességében elmondható, hogy a közétkeztetés ellátása során a szolgáltató figyelembe veszi az intézmények észrevételeit, rugalmas hozzáállással oldja meg a felmerült kéréseket. A jogszabályi előírásokban megfogalmazottakat betartják, figyelnek a változatos, egészséges táplálkozás biztosítására. Törekednek arra, hogy a hagyományos ízekhez szokott étkezők is idővel elfogadják a jogszabályi előírásoknak megfelelő egészséges életmódot szolgáló ételeket.

A helyi környezet- és természetvédelem szabályairól szóló rendeletet módosították, az Árpád úti és a sporttelep melletti üveggyűjtő konténereket megszüntették, ugyanis folyamatos problémát okoz a gyűjtőkonténerek mellé pakolt háztartási lom és egyéb hulladék, továbbá az üveges konténerek helytelen használata. A Pável lakótelepen lévőt a Hunyadi úti volt autóbusz-pályaudvar területére helyezték át, a rábatótfalui kultúrház melletti üveg-visszagyűjtési pontot a rábatótfalui templom és az italbolt közötti területre, az Ady Endre utcában lévőt pedig a P+R parkoló bejáratához. Megszűnik az Árpád utca végén, a Kossuth L. utcai Sporttelepnél lévő és a Széchenyi u. tömbbelsőnél kialakított üvegvisszagyűjtési pont. A változások 2021. január 01-től lépnek életbe. Elfogadták a környezetvédelmi beszámolót is, amely részletes és korrekt képet adott a település köztisztasági, szennyvízelvezetési, hulladékszállítási és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatait.

Törvényi kötelezettség alapján a járásszékhely város önkormányzatai járási egészségtervet dolgoznak ki, illetve gondoskodnak az abban foglaltak megvalósításáról. Az előkészített és a most jóváhagyott szentgotthárdi járási egészségtervben szereplő célmeghatározások a helyi Egészségfejlesztési Iroda tapasztalataira és adatbázisára, a már meglévő kistérségi egészségfejlesztési tervre, valamint Szentgotthárd város hatályos egészségügyi koncepciójára épülve fogalmazódtak meg, de a járás jegyzőinek javaslatait is magukba foglalják.

Az Interaktív Időutazó Múzeum építése kapcsán a projekt megvalósításához szükséges saját forrást korábbi döntésekkel 104,3 M Ft összegben biztosította az Önkormányzat. A vonatkozó lehetőséget kihasználva az építéssel összefüggő költségnövekményére 2020 nyarán kiegészítő támogatási igényt nyújtottak be, így amennyiben a többlettámogatási kérelem pozitív elbírálásban részesül, a korábban elfogadott önerő helyett mindösszesen (bruttó) 11.996.309,- Ft saját forrást kell biztosítani a projekthez – ezt erősítették meg egy újabb döntéssel.

Idén először és csupán egy alkalommal igényelhettek támogatást a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból a civil szervezetek és a városrészi önkormányzatok. A testület az igénylők valamennyi kérelmét pozitív elbírálásban részesítette, így megvalósulhatnak kiállítások, jubileumi ünnepségek, egészségmegőrző programok, karácsonyi rendezvények, eszközbeszerzések és felújítások is. Összesen 3.450.000,- Ft-ot osztott szét a testület a civil programok lebonyolítására.

A Magyarországi Szlovének Szövetsége a Lendvai Galérai-Múzeummal és Szentgotthárd Város Önkormányzatával minden évben megszervezi a Nemzetközi Művésztelepet, amelyre idén immár 19. alkalommal került sor. Augusztus 9. és 16. között a Szlovén Kulturális és Információs Központ adott otthont az alkotótábornak, amelynek keretében 10 művész számára biztosították a szervezők az alkotáshoz szükséges feltételek, szállást, ellátást – ennek támogatására 400.000,- Ft-ot szavazott meg az Önkormányzat.

IV. Károly utolsó magyar király, egyben Ausztria utolsó császára 1921-ben megpróbált a magyar trónra visszatérni, de ez nem járt sikerrel. 1921. április 5-én ezért különvonattal indult el Szombathelyről az akkori utolsó magyar vasútállomásra, Gyanafalvára (most Jennersdorf). A vonat rövid ideig megállt Körmenden, Csákánydoroszlón és Szentgotthárdon is, ahol népes küldöttség élén dr. Vargha Gábor, akkori országgyűlési képviselő köszöntötte a királyt. A királynak és kíséretének Gyanafalván több órán keresztül kellett várakozni, amíg megérkezett Bécsből a beutazási engedély Ausztriába. Ezt követően IV. Károly Svájcba utazott száműzetésbe. 2021. április 5-én lesz ennek az eseménynek a 100 éves évfordulója, amelyet emléktáblák avatásával, kulturális műsorokkal és egy kiadvánnyal tervez megünnepelni a város. Ehhez kapcsolódóan egyetértettek a Nemzeti Kulturális Alap felé benyújtott pályázattal.

Az egykori Művelődési ház kerthelyiségének helyreállítására nyert LEADER pályázati projektet a nem elszámolható és megemelkedett költségek mellett is megvalósítja az Önkormányzat, vállalja a pályázat teljes előfinanszírozását és biztosítja a projekt lebonyolításához szükséges 11.956.402,- Ft önerőt is.

A Kormány a 1667/2012. (XII. 20.) Korm. határozata alapján a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központot kiemelt járműipari központtá nyilvánította, a következő év januárjában pedig Szentgotthárd Város Önkormányzata elfogadta a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. létrehozataláról szóló társasági szerződést. Az indulást követően ígéretes és komoly projektek kezdtek kibontakozni, azonban a tulajdonosok többsége a jelenlegi keretek között már nem támogatja a szervezet jövőbeni működését, így annak megszüntetését kezdeményezték, amellyel a Képviselő-testület is egyetértett.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat a felsőoktatási intézményekben tanulók illetve tanulni szándékozó hátrányos helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget. Mint ahogy az elmúlt években mindig, az Önkormányzat idén is csatlakozott a felhíváshoz és az ösztöndíj 2021. évi fordulójában összesen 500.000,- Ft támogatást biztosít a célra. A felhívásra – megjelenését követően – azok a szentgotthárdi lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapképzésben, mesterképzésben osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Közöttük fog 10 főt kiválasztani Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága, mint az elbírálásra felhatalmazott szervezet.

Az ifjúság körében felmerült az igény egy skate park kialakítására vonatkozólag, ugyanis jelenleg nem áll rendelkezésükre olyan terület, ahol hobbijukat gyakorolhatják. A Képviselő-testület a jövő évi költségvetés keretei között megvizsgálja a skate park (gördeszkapálya) kialakításának lehetőségét.

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanács megkeresése kapcsán az Önkormányzat kérte annak tételes, részletes kimutatását, hogy az általuk vélt tartozás pontosan miből tevődik össze, illetve azt, hogy milyen beruházás finanszírozására kívánják fordítani a 2017-2019. évre meghatározott beruházási önrészt.

2019 novemberében képviselői oldalról fogalmazódott meg az igény egy, a város költségvetésével összhangban álló, a köztemetők bővítésére, infrastrukturális fejlesztésére irányuló, a megoldásokat ütemezetten tartalmazó Köztemető Fejlesztési Terv elkészítésére. A stratégiát a Hivatal elkészítette és a képviselők – néhány kiegészítéssel – el is fogadták.

A játszóterek közösségformáló szerepe, az egyre nagyobb közösségi igény és a képviselői felvetést figyelembe véve a Hivatal munkatársai elkészítették a város játszótéri fejlesztési stratégiáját is, amely felvázolja a jelenlegi állapotot, lehetőségeket és feltárja a jövőbeni elképzeléseket és terveket. A dokumentumot az ülésen jóváhagyták azzal, hogy ahhoz kapcsolódóan készüljön egy fejlesztési cselekvési terv is jövő márciusáig.

Döntöttek a szentgotthárdi termelői piac indításáról is, elfogadták a Dolgos Díszfaiskola Kft. és a Támis Rent Kft.-vel kötendő megállapodást, valamint a piac működését szabályozó házirend módosításával is egyetértettek.

Villamos energia beszerzéséről is határoztak önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással, egyúttal felhatalmazták a polgármestert a kapcsolódó dokumentumok, szerződések aláírására.

Módosították a költségvetési rendeletet, majd napirendre került a Vis maior támogatás igénylése is. 2020. augusztus 14-én, Szentgotthárdon és a környékén a megszokottnál lényegesen több csapadék hullott. A felhőszakadásszerű eső jelentős károkat okozott az önkormányzati utakban, a csapadékvíz-elvezető rendszerekben. A keletkezett károk veszélyeztetik a közlekedés biztonságát, illetve a lakóingatlanok megközelítését, így a város vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

Budapest Főváros Önkormányzata kérésére a képviselők támogatták a rendezési terv felülvizsgálatát, ugyanis az eddig az egykori Fővárosi Szociális Otthon kertészeteként funkcionáló területet iparterületként szeretnék értékesíteni.

Az Önkormányzat kezdeményezi a Fácános útnál a Magyar Állam tulajdonában álló, a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő területek megvásárlását abból a célból, hogy ott az ingatlan-nyilvántartásban és a térképen nem létező, de a valóságban meglévő út önkormányzati tulajdonú útként feltüntethető legyen.

Elfogadták az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség, felújítási hozzájárulás és víz-csatornadíj hátralékáról szóló beszámolót.

Ingatlanokkal kapcsolatos előterjesztésekről is tárgyaltak, Széchenyi u. 18. alatti ingatlant ismételten, alacsonyabb vételárért meghirdetik eladásra, a Jakabháza városrészen lévő tűzoltó szertárat is értékesítik és döntöttek beérkezett pályázatokról is. Több ingatlant érintően jelezte a Magyar Állam, hogy tulajdoni részarányát eladja, az Önkormányzatnak pedig arról kell nyilatkoznia, hogy él-e ezek tekintetében az elővásárlási jogával. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy nem kívánja megvásárolni a területeket, illetve a saját tulajdoni részarányait is értékesítené. A Wesselényi út folytatásában található kiskerteket az Önkormányzat szeretné megvásárolni a Magyar Államtól, hogy az így végre önkormányzati tulajdonba kerülő ingatlanok funkciójukat tekintve nagy biztonsággal ugyanúgy kiskertekként működhessenek tovább.

A Zsidai gyalogúttal kapcsolatos előterjesztést, a kaszagyári volt iparvasúti terület esetleges megszerzése, és a Vas Megyei Önkormányzathoz felterjesztendő javaslatokat zárt ülés keretében tárgyalták, akárcsak a Rendelőintézet magasabb vezetői (intézményvezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat elbírálását – utóbbi keretében a korábbi vezető, Dr. Klósz Beáta kapott újra bizalmat az intézmény vezetésére.

A határok lezárásakor szó esett arról is, hogy a szolgáltatóiparban dolgozók nehéz helyzetbe kerülhetnek, hiszen a határ túloldaláról érkezők elmaradása újabb problémákat okozhat az üzletekben, vendéglátóegységekben, és ezzel kapcsolatban szükséges lehet valamilyen segítség biztosítása. Azóta tisztázódtak a körülmények, hiszen többek között gazdasági célból 24 órára, illetve bizonyos esetekben ezektől eltérően (pl.: egészségügyi ellátás, családi esemény) is érkezhetnek Magyarországra Ausztriából, Szlovéniából így nem tárgyalt a testület ezzel kapcsolatos intézkedésekről.

A képviselő-testületi ülésen megtárgyalt napirendi pontokkal és meghozott döntésekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a szep.renata@szentgotthard.hu e-mail címen fogadjuk.

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Eseménynaptár
2014. november
HKSzeCsPSzoV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Facebook
hirdetés
Gotthard Therme Hotel & Conference****Andante RestaurantHotel LipaSt. Gotthard Spa & Wellness
hirdetés