Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 4. szám
Hírek

Ülésezett a Képviselő-testület

Ülésezett a Képviselő-testület
2023. szeptember 25. hétfő, 09:06

A lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámolóval vette kezdetét a Képviselő-testület nyári szünet utáni első ülése.

 

 

 

Beszámolók sora került napirendre a szeptemberi ülésen, egyebek közt Szentgotthárd Város Önkormányzata 2023. évi gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló, amelyet elfogadott a Képviselő-testület. Összességében elmondható, hogy a gazdálkodás a megfelelő mederben folyik, a tervezett bevételek jelentős része a vizsgált időszakban beérkezett. 

Minden évben tárgyalják a környezetvédelmi beszámolót, amely idén is részletesen foglalkozik a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásával, különös tekintettel a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokkal, lakossági visszajelzésekkel. Szó esett egyebek közt az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról, a hulladékkezelésben bekövetkezett változásokról, a levegőtisztaság és a vizek védelméről, zöldterületek fenntartásáról és a szúnyoggyérítésről is. Az önkormányzat álláspontja, hogy idegméreg alapú szúnyogirtás nem lesz a városban, hiszen az a lárvákat nem öli meg, ellenben tömegével pusztítja el a hasznos rovarokat is. Olyan hatékony biológiai megoldást kell találni a problémára, amely a környezetet és más élőlényeket nem károsít.

A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat új Helyi Esélyegyenlőségi Programját, ami helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll. A helyzetelemzésben került meghatározásra, hogy a Szentgotthárdon élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok - különösen a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek és fogyatékkal élők - a teljes lakossághoz viszonyítva milyen oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális mutatókkal rendelkeznek és ezek alapján milyen esélyegyenlőtlenségi problémákkal küzdenek. Az intézkedési terv pedig a helyzetelemzésre építve - forrásigényük és ütemezésük megjelölésével - olyan beavatkozásokat tartalmaz, melyek konkrét elmozdulást eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. A dokumentumot a települési önkormányzat öt év időtartamra fogadta el és kétévente felül kell vizsgálnia.

Az ülésen elfogadott Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) beszámoló tartalmazta a feladatellátást jellemző legfontosabb adatokat, változásokat. Az intézmény munkaerő-ellátottságával kapcsolatban sajnos a szakemberhiány a jellemző a továbbiakban is. A beruházásokat is érintette a beszámoló, a szentgotthárdi óvoda 11. csoport vizesblokkjának felújítása mellett a Tótágas Bölcsőde fejlesztését és bővítését célzó pályázati projekt valósult meg az elmúlt időszakban.

Módosították a 2023. évi költségvetési rendeletet a már lezajlott pénzügyi folyamatok átvezetéséhez kapcsolódóan, majd napirendre került a helyi adókról szóló rendelet módosítása is.

A vagyonrendelet módosításban egyszerűbb számítási mód alkalmazását határozták meg a termőföldek és erdők értékesítése esetén alkalmazott értékbecslésnél.

Mivel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2023. július 1-jén hatályba lépett módosítása alapján megszűnt a helyi önkormányzatok hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladat-ellátási kötelezettsége, az ezeket szabályozó helyi rendeletet hatályon kívül helyezte a testület.

Módosították az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet is, emelkedtek a házasságkötés kapcsán fizetendő díjak.

A nem képviselő-testületi tagok közül megválasztott, társadalmi megbízatású alpolgármester, Koszár András lemondott az alpolgármesteri tisztségéről, amit a Képviselő-testület tudomásul vett, egyúttal hatályon kívül helyezte a szervezeti és működési szabályzatában a második alpolgármesterre vonatkozó rendelkezéseket.

A Régióhő Kft. Szentgotthárd Város Önkormányzata által delegált Felügyelő Bizottsági tagjainak a mandátuma lejárt. A képviselők azt a döntést hozták, hogy a feladattal továbbra is Virányi Balázst bízzák meg 2024. december 31-ig.

Megtárgyalták és elfogadták a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum intézmény felügyeleti ellenőrzéséréről, valamint a hivatali telefonok használatának ellenőrzéséről készült belső ellenőri jelentéseket, illetve az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség, felújítási hozzájárulás hátralékáról szóló beszámolót is.

Idén utoljára nyújthattak be kérelmet a civil szervezetek és városrészek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alaphoz. A testület minden beérkezett kérelmet támogatott, így a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület adventi szeretet programját, a Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány Őszi hangversenybérlet sorozatát, a Közösen Szentgotthárdért Egyesület karácsonyi meglepetés programját, a Szentgotthárdi Civil Fórum Senior örömtánc találkozóját, az Énekegyesület Szentgotthárd karácsonyi hangversenyét és az Iskolánk Tanulóiért Alapítvány egészségnapját is. Mindezeken túl Rábatótfalu, Rábafüzes, Farkasfa, Jakabháza, Zsida és Rábakethely városrészek is részesültek az önkormányzat támogatásából.

A testület egyetért azzal, hogy az önkormányzat együttműködési megállapodást kössön a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda Nonprofit Kft-vel abból a célból, hogy az Iroda segítséget nyújtson közvetlen uniós források megszerzéséhez, ehhez kapcsolódó együttműködésekben való részvételhez, pályázatokkal kapcsolatos feladatok megvalósításához.

Egyetértettek azzal, hogy az önkormányzati hivatal által előkészítettek alapján az önkormányzat „vis maior” pályázatot nyújtson be a Belügyminisztériumhoz a nyár folyamán lezúdult nagy esőzések miatt bekövetkezett károk megszüntetése érdekében.   Szentgotthárd városrészein utak, csapadékvízelvezető rendszerek helyreállításának költségeit, védekezési munkákkal kapcsolatos kiadásokat lehet ebből finanszírozni.  A saját forrás összege 1.992.473,- Ft, a támogatási igény pedig 17.932.253,- Ft.

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum kérelmét is elfogadták, ez alapján engedélyezték egy fő álláshely megszüntetést az intézményben, azzal, hogy a megszűnő álláshelyre rendelkezésre álló finanszírozás az alkalmazottak alapbérébe kerüljön beépítésre. Jóváhagyták azt is, hogy a Pável Ágoston Múzeumot a szombati napokon ezentúl csak ügyeleti rendszerben (telefonhívást követően) lehessen megtekinteni.

Döntöttek arról is, hogy a Szentgotthárdi Nagyboldogasszony Plébániatemplom részét képező Templomgaléria működtetésébe bevonják a Pannon Kapu Kulturális Egyesületet.

Hozzájárultak ahhoz is, hogy a Boa Endre, lenti fafaragó mester által készített Szent Kristóf szobor az M80 út Ipariparki le-, illetve felhajtó út körforgalmába áthelyezésre kerüljön, az ehhez szükséges pénzügyi forrást bruttó 1.242.060,- Ft mértékéig a 2023. évi költségvetési terhére biztosítják.

Tavaly forgatták Szentgotthárdon és környékén, majd idén tavasszal mutatták be a Brenner János rábakethelyi káplán életéről és meggyilkolásáról szóló TV-filmsorozatot „Legyetek szeretettel” címmel. Már a nyolcrészes TV-filmsorozat készítése során is többször felmerült, hogy miért nem készül belőle (a meglévő, leforgatott anyagból) egy mozifilm-verzió is, amely még több emberhez eljuthatna. Az egyház is szorgalmazza ennek létrejöttét annak érdekében, hogy az iskolai ifjúság és a mozikedvelők is széles körben megismerhessék János atya történetét. A 110-120 perces mozifilm elkészítéséhez hozzávetőlegesen 20 millió forintra lenne szükség, Szentgotthárd Város Önkormányzata ehhez – hasonlóan a Szombathelyi Egyházmegyéhez – 4 millió Ft támogatást biztosít.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat a felsőoktatási intézményekben tanulók, illetve tanulni szándékozó hátrányos helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget. Mint ahogy az elmúlt években mindig, az Önkormányzat idén is csatlakozott a felhíváshoz, de a támogatás összegét megemelte havonta 6 ezer Ft-ra, vagyis összesen 720.000,- Ft támogatást biztosít a célra. A felhívásra – megjelenését követően – azok a szentgotthárdi lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapképzésben, mesterképzésben osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Közöttük fog legfeljebb 12 főt kiválasztani Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága, mint az elbírálásra felhatalmazott szervezet.

Egyetértettek azzal, hogy a Szentgotthárd-Máriaújfalui Hársas-tavon az önkormányzat és a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége között a halgazdálkodási jog átadásáról meglévő haszonbérleti szerződés meghosszabbításra kerüljön 2037. december 31-ig a horgászati tevékenység hosszú távú folyatása érdekében.

Elfogadták az önkormányzat tulajdonában levő ivóvízellátó és szennyvízellátó vízi közművekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet is, majd a továbbiakban ingatlanügyekről hozott döntéseket a Képviselő-testület.

A nyílt ülés utolsó napirendi pontjaként – törvényi kötelezettségeinek eleget téve – a Képviselő-testület jóváhagyta azt a szerződést, amelyet a Gimnázium teljes épülettömbje és a Füzesi úti iskola sportcsarnokon kívüli épületrészét jelentő ingatlanrész  tulajdonjogának átadására készített elő a Szombathelyi Egyházmegye.

A képviselő-testület zárt ülésen tárgyalta az „Idősek az idősekért” címről szóló javaslatot, a Vas Megyei Önkormányzat által október 23-a alkalmából adományozható díjakra történő felterjesztési lehetőséget, valamint a Városi Gondozási Központ intézményvezetőjének tartós távolléte idejére szóló magasabb vezetői megbízást.

A képviselő-testületi ülésen megtárgyalt napirendi pontokkal és meghozott döntésekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a szep.renata@szentgotthard.hu e-mail címen fogadjuk.

 

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Eseménynaptár
2014. november
HKSzeCsPSzoV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Facebook
hirdetés
St. Gotthard Spa & Wellness Andante RestaurantHotel Lipa
hirdetés