Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 5. szám
Hírek

Ülésezett a képviselő-testület

Ülésezett a képviselő-testület
2022. szeptember 22. csütörtök, 10:07

A nyári ülésszünet utáni első rendes ülését tartotta Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. A napirendi pontok elfogadását követően sor került az „Év Rendőre Díj” átadására is. A kitüntetést idén Varga Zoltán János rendőr főtörzsőrmester kapta.

A lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámoló elfogadásával, a polgármester beszámolójával és képviselői felvetésekkel folytatódott az ülés.

Elfogadták az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót. Összességében elmondható, hogy az önkormányzat és intézményei napi költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási feladatainak ellátása biztosított volt az első félévben, a gazdálkodást finanszírozási gondok nem gátolták.

Az ülésen elfogadott Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) beszámolója tartalmazta – többek között – a feladatellátást jellemző adatokat, férőhely kihasználtság, álláshely összetételt, továbbá a szakmai munkaközösségek működését, tanköteles gyerekek ellátását, gyermekbalesetek statisztikáját, a kötelező továbbképzéseket, az óvodai ünnepeket, a szülőkkel történő kapcsolatok formáit. Az intézmény munkaerő-ellátottságával kapcsolatban sajnos a szakemberhiány a jellemző a továbbiakban is. 2021 nyarán az Önkormányzat pályázatot nyert a SZEOB Játékvár Óvodája fűtéskorszerűsítésére és a 11. csoport vizesblokkjának felújítására. A fűtéskorszerűsítésre vonatkozó munkálatok már lezárultak. A 11. csoport vizesblokkjának felújítása várhatóan a mostani őszi szünetben valósul meg. A SZEOB Tótágas Bölcsőde férőhely bővítésére elnyert pályázatának munkálatai tavasszal elkezdődtek. A munkák előreláthatóan 2023 tavaszáig befejeződnek. A beszámolót elfogadásra ajánlották a fenntartó Önkormányzati Társulásnak.

A Képviselő-testület jóváhagyta a SZET Szentgotthárdi Kft. beszámolóját a temetők üzemeltetéséről és fenntartásáról. Elfogadták a díjmódosításokra vonatkozó áremelési javaslatot is. Részletesen tárgyalta az előterjesztés a temetők fenntartásával kapcsolatos feladatokat, lehetőségeket, fejlesztési elképzeléseket, illetve a temetőüzemeltetési bevételek és költségek alakulását is.

Komplex, közel 120 oldalas beszámoló foglalkozott a Helyi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott intézkedési terv végrehajtásával, illetve a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatával.

Döntöttek a 2022. évi költségvetési rendelet módosításáról is, ezzel az önkormányzat 2022. évi költségvetésének aktualizálása valósult meg. A módosított rendelet a korábban meghozott képviselő-testületi döntések átvezetését, bevételi-kiadási teljesítésekhez szükséges előirányzat átcsoportosításokat tartalmazza.

Szentgotthárd város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokról, lakossági visszajelzésekről részletes beszámoló került a képviselők elé. Szó esett egyebek közt üveg-visszagyűjtési pontról, a használt sütőolaj elkülönített gyűjtéséről, levegőtisztaságról, a vizek védelméről és zöldterületek rendben tartásáról is. A beszámolóból kiderül az is, hogy a hulladékradaros applikáción 4 db bejelentés történt a tavalyi évben, ahonnan az illegálisan lerakott hulladékot elszállították és ártalommentes elhelyezéséről gondoskodtak. A civilek koordinálásával és az oktatási intézmények, illetve a SZET Szentgotthárdi Kft. részvételével, valamint az önkormányzat eszköz támogatásával (hulladékgyűjtő zsákok, illetve kesztyűk), országos akciókhoz is csatlakozva hulladékgyűjtési akciók is zajlottak a város területén. Huszár Gábor polgármester kiemelte a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségét és a zöldudvar használatának fontosságát.

Elfogadták az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség, felújítási hozzájárulás hátralékáról, valamint az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérlőinek bérleti díjhátralékairól szóló beszámolót.

Döntöttek a bérlakás gazdálkodás ellenőrzése elnevezésű belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról. A vizsgálat célja a vonatkozó jogszabályi előírások, önkormányzati rendeletek alapján a bérlakás gazdálkodás rendszerellenőrzése volt. Ennek keretében átfogó képet kaptunk a bérlakás-gazdálkodási rendszer szabályozottságáról, működéséről, feltárva az esetleges hiányosságokat és ha szükséges, javaslatot téve a munkavégzés továbbfejlesztéséhez. Az ellenőrzés a téma szempontjából átfogó és sok mindenre kiterjedő volt.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2022. évi ellenőrzési terve alapján a Rendelőintézet Szentgotthárd intézmény „Felügyeleti ellenőrzésére” került sor, a jelentést a Képviselő-testület egybehangzóan elfogadta.

Elbírálták a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap harmadik pályázati ciklusában beérkezett kérelmeket. A támogatásoknak köszönhetően az utolsó negyedévben is számos program megvalósulhat a településen és a városrészeken – egyebek közt idősek napja, főződélután, Mikulás- és adventi programok, hangversenyek, utazó planetárium és táncoktatás is.

Az Önkormányzat tavaly nyáron pályázatot nyújtott be és nyert el a Játékvár Óvoda fűtéskorszerűsítésére, gyermekmosdó és öltöző felújítására. Ahogy az az intézményi beszámoló kapcsán már szóba került, a fűtési rendszer szerelése már tavaly ősszel megvalósult, az emeleti lila csoport mosdó és öltöző felújítása pedig az idei őszi szünetben valósulhat meg. A projekt megvalósításához kapcsolódó költségelemek - a tapasztalható áremelkedések miatt – nem finanszírozhatók a rendelkezésre álló pályázati projektből, ehhez a saját forrás összegét emeltek: a korábban jóváhagyott saját forrás összegét (bruttó 11.351.437,- Ft) további (bruttó) 2.533.913,- Ft-tal egészítették ki.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2019-ben pályázatot nyújtott be a TOP-1.4.1-19 kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című felhívására a Tótágas Bölcsőde férőhely-bővítése tárgyában. A pályázat 2020. évben támogatásban részesült. A tervezési szakasz lezárulta, majd három sikertelen közbeszerzési eljárás után csak a negyedik eljárásban sikerült kivitelezési szerződést kötni. Az időközben felmerült többletköltségek fedezetére költségnövekmény támogatást is elnyert az önkormányzat. A több mint 7 millió Ft összegű eszközbeszerzéshez azonban saját forrást is hozzá kell tenni: a hiányzó önerőt mindösszesen 1.093.551,- Ft összegben biztosítja az önkormányzat.

Egyetértettek azzal, hogy a Népi Építészeti Program felhívására pályázatot nyújtsanak be a rábafüzesi „Hianz ház” felújítására. A főépület lakórészének belső átalakítására, a konyha helyreállítására, a 70-es évek nyílászáróinak cseréjére, a tornáchoz tartozó felújításokra, a pince vízmentesítésére, továbbá a pajtához tartozó javításokra összesen 12 millió forintot terveznek, ehhez – a pályázat kedvező elbírálása esetén - 2.445.766,- Ft saját forrást biztosít a város.

A szentgotthárdi tekecsapat jól szerepelt a Magyar Kupában, a 4. helyen zártak, ami eddigi legjobb szereplésük a honi kupafronton. Ennek a kiváló eredmények köszönhetően a gotthárdi csapatnak ismét lehetősége van az európai NBC kupában való részvételre, amelyet idén Kolozsváron rendeznek meg. A részvétel költsége (utazás, szállás, étkezés stb.) közel 2 millió Ft, ennek egyik részét a csapat szponzori és egyéb bevételekből finanszírozni tudja, a másik részét pedig 1,5 millió Ft összegben az Önkormányzat biztosítja.

A Bethlen Gábor Alap támogatásának köszönhetően az idei Szentgotthárdi Történelmi Napok keretében Szentgotthárdra érkezett egy delegáció az erdélyi testvérvárosunkból, Szépvízről. Az utóbbi időszak áremelkedéseinek okán a pályázati támogatás nem tudta fedezni a látogatás kiadásait, így a többletköltségekhez 313.426,- Ft fedezetet biztosított az Önkormányzat.

A Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen dolgozók közül a Szentgotthárdi Katasztrófavédelmi Őrsön szolgálatot teljesítő két személy 2022. évi jutalmazásához 150.000,- Ft-tal járult hozzá a Képviselő-testület.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat a felsőoktatási intézményekben tanulók, illetve tanulni szándékozó hátrányos helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget. Mint ahogy az elmúlt években mindig, az Önkormányzat idén is csatlakozott a felhíváshoz és az ösztöndíj 2023. évi fordulójában összesen 600.000,- Ft támogatást biztosít a célra. A felhívásra – megjelenését követően – azok a szentgotthárdi lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapképzésben, mesterképzésben osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Közöttük fog 10 főt kiválasztani Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága, mint az elbírálásra felhatalmazott szervezet.

Jogszabályi előírás alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A szolgáltató javaslata alapján a Képviselő-testület elfogadta a város víziközmű rendszerének felújítására, pótlására, illetve fejlesztésére vonatkozó, 2023-2037. időszakra szóló tervet.

Településrendezési illeszkedési követelmények megállapításáról, első lakáshoz jutók támogatásáról, üzlethelyiség bérbeadásáról, valamint nyilvános wc üzemeltetéséről szóló előterjesztések is napirendre kerültek.

A képviselő-testület zárt ülésen tárgyalta az „Idősek az idősekért” címről szóló javaslatokat, valamint a Vas Megyei Önkormányzat által október 23-a alkalmából adományozható díjakra történő felterjesztéseket is, valamint a Gotthárd-Therm Kft. ügyvezetőjének kérelmét.

A képviselő-testületi ülésen megtárgyalt napirendi pontokkal és meghozott döntésekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a szep.renata@szentgotthard.hu e-mail címen fogadjuk.

 

 

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Eseménynaptár
2014. november
HKSzeCsPSzoV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Facebook
hirdetés
St. Gotthard Spa & Wellness Andante RestaurantHotel Lipa
hirdetés