Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Szerelmesek Fesztiválja
Szerelmesek Fesztiválja
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Kaland és Játék
Kaland és Játék
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XII. évfolyam 1. szám
Kiemelt hírek

Megtartotta idei utolsó ülését a Képviselő-testület

Megtartotta idei utolsó ülését a Képviselő-testület
2021. december 23. csütörtök, 10:49

Idei utolsó testületi ülését tartotta Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. A napirendi pontok elfogadását követően egy rövid ünnepségre került sor, Lang Rezsőné vehette át a „Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díjat”.

 

A polgármester két ülés közti beszámolójával és a képviselői észrevételekkel, beszámolókkal vette kezdetét az ülés és elfogadták a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló jelentést.

Az önkormányzati hivatal hosszas előkészítő munkájának köszönhetően került a bizottságok elé az önkormányzat 2022. évi költségvetés koncepciója, amelyet az előkészítés során az érintetteket bevonva már részleteibe menően megtárgyaltak, így a képviselő-testület már egy alaposan összeállított, átgondolt sarokszámokkal rendelkező költségvetési koncepciót fogadhatott el. Több költségvetési tétel esetében a konkrét számokat a januári ülésen, a költségvetés elfogadásakor határozzák majd meg.

Módosították a településképi rendeletet, a helyi védett épületek közé bekerült a rábafüzesi hianz tájház is.

Elfogadták a 2021. évi közbeszerzésekről szóló beszámolót és szóló előterjesztést is. A beszámolóhoz kapcsolódóan a Képviselő-testület köszönetét fejezte ki a helyi ifjúsági tanács tagjainak az elvégzett munkáért.

A közbeszerzések mellett a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekről is tájékoztatták a képvieslőket. Az Önkormányzat a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzésekre vonatkozó helyi beszerzési szabályzata értelmében a nettó 5.000,- e Ft-ot meghaladó beszerzések esetén az eljárás lezárásával kapcsolatos döntést is a Közbeszerzési Bizottság hozza meg, így például a  a Hivatal déli és nyugati ablakainak cseréjéről, az Alpokalja Kemping faházainak építéséről, csapadékvíz-elvezetés kiépítéshez szükséges tervdokumentációk elkészítéséről, háziorvosi rendelő főbejáratának átalakításáról, Kaszagyár környezeti állapotfelmérési dokumentáció elkészítéséről, a Brenner kápolna víziközmű bekötővezeték kiépítéséről, bmx freestyle pálya előkészítői munkáról, a Játékvár Óvoda fűtéskorszerűsítéséről, vis maior támogatással kapcsolatos felújítási munkálatokról, BMX freestyle pálya moduláris pályarendszerének gyártásáról is.

Szintén megtárgyalták és elfogadták  a 2022. évi képviselő-testületi munkatervet és a 2022. évi belső ellenőrzési tervet is. A munkaterv szerint a korábbi években kialakult gyakorlatnak megfelelően kerülnek majd napirendre egyebek közt a különböző beszámolók, koncepciók, a költségvetés és a zárszámadás. A jövő évben belső ellenőrzés témája lesz például a bérlakásgazdálkodás, az önkormányzati támogatások felhasználása és a közbeszerzések vizsgálata is.

A „Munkavégzésre irányuló jogviszonyok ellenőrzése” elnevezésű soron kívüli belső ellenőrzési jelentés is napirendre került, amelyet egyhangúlag elfogadott a képviselő-testület.

Az alakuló Szentgotthárdi Sport- és Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetőjének bérezéséről és a felügyelő bizottsági tag összetételéről is döntöttek: Légrády Rita ügyvezető bérét bruttó 700.000,- Ft-ban állapították meg, a Felügyelő Bizottság tagjai közé pedig Kovács Andreát, Dr. Gábor Lászlót és Soltész Róbertet választották.

A SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezető igazgatójának munkabérét felülvizsgálták, azt a másik önkormányztai kft ügyvezetőjének béréhez igazították.

A Gotthárd Therm Kft. felügyelő bizottsági tagsági jogviszonyát is  rendezték, a következő öt évre is Kovács Márta Máriát, a Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság elnökét delegálja az önkormányzat a fürdő  felügyelő bizottságába.

Minden gazdasági társaságnál figyelemmel kell lennie a tőkemegfelelés rendezésére – amennyiben egy társaságnál a tőkemegfelelés nincs rendben, akkor ún. tőkerendezést kell végrehajtani. Ennek egyik módja, amikor az önkormányzat, mint tulajdonos a Gotthárd-Therm Kft. felé fennálló követeléséből „rendezi megfelelővé” a társaság tőkéjét. E bonyolult pénzügyi művelet végrehajtásával a Gotthárd-Therm Kft.  a tőkemegfelelés szempontjából rendben van.

Néhány hete az elkészült kézilabda csarnok az önkormányzat tulajdonába került ingyenes ingatlanátadással. Ehhez a művelethez is tartozik ÁFA-fizetési kötelezettség, melyet Szentgotthárd Város Önkormányzata teljesített. A befizetett ÁFA a törvényi előírások szerint visszaigényelhető, a visszaigénylési kérelem is beadták.

Az önkormányzat könyvizsgálati feladatainak ellátása vonatkozásában a Rating & Audit Kft megbízásának meghosszabbításával egyetértettek, majd módosították a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát is.

Támogatták a Szentgotthárdi Civil Fórum kérelmét, így a szervezet által a városi civil alapból korábban a CISZEBAT-ra igényelt összeget más célra használhatja fel.

Elfogadták Dr. Sütő Ferenc, nemzetiségi, ifjúsági és egyházi ügyek tanácsnokának a 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Több ingatlanügyről is tárgyaltak, illetve hozzájárultak egy 19 m magas ideiglenes antenna tartó torony elhelyezéséhez is Rábatótfaluban, amely javítani fogja a mobiltelefon használatot a térségben. Az ideiglenes antenna engedélye 2022 márciusáig szól.

Egyetértettek a Szentgotthárd Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatával is és elrendelték annak megkezdését. A stratégia aktualizálása a jelenlegi pályázati ciklusban megjelenő pályázati projektek megvalósításának is feltétele.

Huszár Gábor polgármester az Egyebek napirendi pontot követően karácsonyi gondolatokkal zárta le az utolsó képviselő-testületi ülést.

A képviselő-testületi ülésen megtárgyalt napirendi pontokkal és meghozott döntésekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a szep.renata@szentgotthard.hu e-mail címen fogadjuk.

 

 

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal