Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Szerelmesek Fesztiválja
Szerelmesek Fesztiválja
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Kaland és Játék
Kaland és Játék
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Szentgotthárd lap
XI. évfolyam 5. szám
Kiemelt hírek

Sajtóközlemény a szeptemberi képviselő-testületi ülésről

Sajtóközlemény a szeptemberi képviselő-testületi ülésről
2019. szeptember 27. péntek, 15:19

 

Szokás szerint a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló jelentés elfogadásával vette kezdetét a szeptemberi, s egyben a ciklus utolsó ülése.

 

Elfogadták az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót, majd megtárgyalták a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól szóló tájékoztatót. Az előírásoknak megfelelően a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények fenntartója évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét.  Szentgotthárdon a Városi Gondozási Központ, a Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsődéje lát el ilyen feladatot. Mindhárom intézmény fenntartója a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás, működési területük is a szentgotthárdi kistérség, az éves munkáról szóló részletes beszámolójukat azonban a szentgotthárdi képviselő-testület is megtárgyalta és el is fogadta azzal, hogy a Városi Gondozási Központ intézményében működtetett nem kötelező kistérségi szolgáltatások (támogató szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) további működtetését külön is javasolta a fenntartónak.

A Nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglaltak alapján a fenntartó tanévenként egy alkalommal felkéri az intézményvezetőt az intézmény tevékenységéről szóló átfogó beszámolót készítésére: az így elkészített anyag részletes, alaposan kidolgozott minőségi munkavégzésről ad számot. Tartalmazta – többek között – a feladatellátást jellemző adatokat, férőhely kihasználtság, vezetési szerkezetet, álláshely összetételt, továbbá a szakmai munkaközösségek működését, tanköteles gyerekek ellátását, gyermekbalesetek statisztikáját, a kötelező továbbképzéseket, az óvodai ünnepeket, a szülőkkel történő kapcsolatok formáit. Legfontosabb változás az intézmény életében, hogy egy önkormányzati pályázat keretében az óvoda tornaszobával és közösségi helyiséggel bővült. Az intézmény munkaerő-ellátottságával kapcsolatban sajnos a szakemberhiány a jellemző a továbbiakban is, várhatóan a következő évek legnagyobb megoldandó problémája is ez lesz. A szentgotthárdi képviselők elfogadásra ajánlották a beszámolót a fenntartó Önkormányzati Társulásnak.

A képviselők elfogadták az elmúlt öt év tevékenységéről szóló beszámolót is. Az Önkormányzat / a Hivatal és intézményei 2014. és 2019. között szép eredményeket értek el és számos fejlesztést valósítottak meg. Nagy beruházások és számtalan pályázati projekt készült el, a folyamatosan megnyíló lehetőségeket kiaknázta a település. Szentgotthárd ebben a ciklusban került fel Magyarország kulturális térképére is, köszönhetően azoknak az eseményeknek, amelyeket nagyrészt saját erőből valósított meg. Szentgotthárd használta és igyekezett kihasználni a határ menti fekvéséből eredő jó pozícióját mind a személyes, mind a szervezeti kapcsolatok területén, akár szervezetek létrehozásával is. Működtek az Önkormányzat bizottságai, jelentős fejlődést mutatott az Idősügyi Tanács és Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa is. A civil szervezetek nagyon sokat segítettek ebben a ciklusban is egyes önkormányzati feladatok teljesítésében és több településrészen is olyan beruházások történtek, amelyekre évtizedek óta nem volt példa. Az Önkormányzat hatósági tevékenysége megfelelt az elvárásoknak mind a törvényesség mind a hatékonyság szempontjából.

Tárgyaltak az ülésen Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságának 2014-2019. évi munkájáról, ezt követően pedig a városrészi önkormányzatok 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló is napirendre került.

A civil szervezeteket és városrészeket támogató alaphoz érkezett támogatási kérelmeket is elbírálták: a keretből idén utoljára igényelhettek támogatást a civil szervezetek, alapítványok, városrészek. A Képviselő-testület összesen 894.000,- Ft támogatást osztott ki, amelynek köszönhetően egyebek közt idősek napi programok, hangversenyek, karácsonyi rendezvények, gasztronómiai bemutató és jubileumi programok is megvalósulnak az év hátralévő időszakában. 

A Városi Gondozási Központ álláshely betöltése iránti kérelmét támogatták a képviselők.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat a felsőoktatási intézményekben tanulók illetve tanulni szándékozó hátrányos helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget. Mint ahogy az elmúlt években mindig, az Önkormányzat idén is csatlakozott a felhíváshoz és az ösztöndíj 2020. évi fordulójában összesen 500.000,- Ft támogatást biztosít a célra. A felhívásra – megjelenését követően – azok a szentgotthárdi lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapképzésben, mesterképzésben osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Közöttük fog 10 főt kiválasztani Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága, mint az elbírálásra felhatalmazott szervezet.

A Képviselő-testület már 2018 októberében döntött 3.589.800,- Ft értékben a Rendelőintézet részére röntgengép beszerzéséről. Miután ez más módon megoldódott, az összeg a 2019. évi költségvetés tartalékába került. Időközben az Országos Mentőszolgálat szentgotthárdi Mentőállomásán szükségessé vált egy mellkaskompressziós készülék beszerzése, amely adott esetben életeket menthet. Erre tekintettel az Önkormányzat 3.507.075 Ft-tal járult hozzá egy mellkaskompressziós készülék beszerzéséhez, melyet adományként a Szentgotthárdi Mentőállomás részére fog átadni.

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás kérelmének megtárgyalása

Jogszabályi előírások alapján víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni, amely felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészekből áll. A városvezetők elfogadták a víziközmű szolgáltató Vasivíz Zrt. által összeállított tervet, amelyet még jóváhagyásra meg kell küldeni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak.

A város területén jelenleg két szennyvíz-átemelő (egy az ipari park területén, egy a gimnázium területén) nincs a víziközmű szolgáltató részére üzemeltetésre átadva. Az Önkormányzat kezdeményezte ennek a két átemelőnek a szolgáltató részére üzemeltetésre történő átadását a szakszerű üzemeltetés és a folyamatos üzemzavarok elkerülése érdekében. A szakszerű üzemeltetéséhez a szolgáltató Vasivíz Zrt. bevételei, az üzemeltetés során felmerülő felújítási-rekonstrukciós munkálatok elvégzésére pedig a szolgáltatási díjban keletkező használati díj nyújtanak majd fedezetet.

Az előzetes egyeztetések alapján a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége a TOP-1.2.1-15 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázati felhívásra horgászturisztikai projektet tervez benyújtani, több vasi helyszín mellett a Hársas-tó fejlesztésére. A tervek között szerepel a máriaújfalusi tónál új zsindelytetős és támlás padok kihelyezése, ehhez kapcsolódó tereprendezés, terület előkészítés, illetve a tó környéki kavicsos sétány teljes felújítása is. A meglévő játszótéri elemeket kiegészítenék egy rönkfából készült toronnyal, ahhoz kapcsolódó csúszdával és kétállású hintával, a homokozó fölé napvitorlát helyeznének el. Mozgáskorlátozott horgászstég, fedett kerékpár tároló, valamint újabb tűzrakóhelyek és hulladéktárolók is részei a projekt költségvetésének. A több mint 40 millió forintos pályázat legnagyobb eleme a strand villamos energia ellátásának kiépítése 840 fm hosszúságú (4x150 keresztmetszetű) földkábel lefektetésével. Az Önkormányzat, mint tulajdonos, támogatta a projekt benyújtását.

A Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című, TOP.1.4.1-19 kódszámú pályázati felhívás kapcsán előkészített pályázati projekttervet is jóváhagyták, amely a szentgotthárdi Tótágas Bölcsődében új férőhelyek kialakítását célozza meg a következők szerint: az új csoportszobát a most tornaszobaként használt csoportszobában tervezik létrehozni, ehhez teljesen felújítanák és berendeznék ezt a helyiséget. Az új tornaszoba kialakítása hozzáépítéssel történne, az épület nyugati irányú, az eddigi szerkezetet követő bővítésével. A kb. 72 m2-es bővítményben tornaszoba, játéktároló, sószoba, takarítószer tároló kapna helyet, meglévő helyiség átalakításával pedig gyermekmosdó is létrejönne ugyanitt. Mindezeken túl babakocsi és gyermek kerékpár tároló, a játszóudvari bejáratnál gyermek WC és kézmosó, illetve egy baba-mama szoba kialakítása is megtörténne, de még árnyékolókat is szerelnének a csoportszobák ablakaira. A tűzjelző rendszer kiépítésén és a játszóudvar fejlesztésén, csapadékvíz-elvezetésén túl egészen a főbejáratig térkövezés történhet majd. A meglévő gépkocsi parkolóhelyek bővítése is szerepel a projektben: 14 db új férőhellyel terveznek a főbejárati kapun belül. A parkolótér kettős lehatárolásával biztosítható (kapu és sorompó között), hogy ezek az új helyek az általános városi személygépkocsi parkoló rendszertől elkülöníthetők legyenek és kizárólag az intézmény forgalmát szolgálják majd a reggeli és délutáni órákban. Az így összeálló fejlesztés – pozitív elbírálás esetén - mindösszesen több mint 153,5 millió forint költségvetéssel valósulhat meg.

A Szentgotthárdi Énekegyesület 500.000,- Ft támogatásban részesült, így beszerezhetik a tagok részére a 30 db fellépőruhát.

Az Önkormányzat az újjáépített várkertbe, a régi strand területére két köztéri szobor kihelyezéséről döntött. Az egyik szobor Robert Jurak szobrászművész alkotása, amely egy halat ábrázol. A kompozíció külön érdekessége, hogy Szentgotthárdon, a 2019. évi Művésztelep ideje alatt készítette a szlovén szobrászművész, valamint, hogy az alkotás fémből készült hegesztéssel és a hozzá való fémet egy helyi fémipari cég (Rabacsa Kft) biztosította. A másik műalkotás még a millenniumi művésztáborban készült a kétezres évek elején. Alkotója Pál Zsolt. A címe: Tér – Idő – Tér. Ez egy gyűrt formájú alkotás. Ez az alkotás a földre helyezett, arra rá lehet ülni, rá lehet lépni. A döntés értelmében mindkettő alkotás az egykori strand területére kerül.

Az egykori téglagyár területe tulajdonosának, a Szentgotthárdi Téglaipari Kft.-nek a kérelmére a Képviselő-testület elrendelte a rendezési terv egykori téglagyári területre vonatkozó jelenleg hatályos szabályozásának a felülvizsgálatát. Az Önkormányzat a kérelmezővel településfejlesztési szerződést fog kötni, amellyel kapcsolatban felmerülő valamennyi költség a kérelmezőt fogja terhelni.

Megtárgyalták az önkormányzati bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség és vízdíjhátralékáról szóló beszámolót és módosították az 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendeletet is a 2019. évi költségvetésről.

A 2019. júniusi ülésén már tárgyalták a temetőkről és temetkezésekről szóló új helyi rendelet tervezetét, amelyet meg kellet küldeni véleményeztetésre az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Vas Megyei Szervezetének. Az új rendelet alkotás indoka az volt, hogy a korábbi rendeletet már számos alkalommal módosítani kellett és tartalmazott olyan szabályozásokat is, melyek nem voltak javíthatók a rendelet módosításával. Továbbá egy része olyan rendelkezéseket is tartalmazott, amelyek magasabb szintű jogszabályokban is szerepelnek, így azokat helyi rendeletben ismételten szabályozni nem lehet. A temetőkről és temetkezésekről szóló új helyi rendelet végleges változatát elfogadták.

Több ingatlankérdéssel is foglalkoztak az ülésen. Többek között elrendelte a Szentgotthárd-Máriaújfalu városrészen lévő 2846 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésre történő meghirdetését, illetve egyetértettek a Kethelyi útról nyíló 123. hrsz.-ú önkormányzati közúttal szomszédos 121/4. hrsz-ú közforgalom elől el nem zárt magánút megvásárlásával, mivel jelenleg is ezen a területen halad fizikailag az út. Döntöttek arról is, hogy nem hirdetik meg újból eladásra a Szentgotthárd-Rábafüzes városrészen lévő egykori tűzoltószertár épületét, amelyben jelenleg egy szociális bérlakás található, viszont értékesítésre meghirdetik az egykori rábafüzesi iskolát.

A zárt ülés keretében ipari parki területek értékesítésével és kitüntetések adományozásával kapcsolatos döntéseket hozott meg a Képviselő-testület. Utóbbiak között jóváhagyta, hogy a tavaly létrehozott Szentgotthárdi Halhatatlanok Aranykönyvébe öt olyan II. világháború előtti személy is bekerüljön, akinek tevékenysége Szentgotthárd település szempontjából meghatározó jelentőséggel bírt. Hogy kik ezek a személyek, a Pável Ágoston Múzeumban 2019. október 11-én kiderül.

A képviselő-testületi ülésen megtárgyalt napirendi pontokkal és meghozott döntésekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a titkarsag@szentgotthard.hu e-mail címen fogadjuk.

Szentgotthárd, 2019. szeptember 25.

 

 

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal